BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR X/51/11

z dnia: 30 listopada 2011r
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz..U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, , Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 ) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 605,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 825,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 880,00zł,
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanym do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 825,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 935,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.045,00zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 605,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.045,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.430,00 zł
§ 2. Pobór podatku od środków transportowych prowadzony będzie w BS Łomża Oddział/Nowogród na rachunek Nr: 16 8757 1011 2601 9653 2000 0020 .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr X/51/11 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 listopada 2011r.


Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku na rok 2012 w złotych
nie mniej niż ton mniej niż
ton Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie

12 13 880,00
935,00
990,00
1100,00 990,00
1100,00
1210,00
1540,00
13 14
14 15
15 i więcej
Trzy osie

12 17 1210,00
1320,00
1430,00
1540,00
1650,00
1760,00 1540,00
1650,00
1760,00
1870,00
1980,00
2090,00
17 19
19 21
21 23
23 25
25 i więcej
Cztery osie i więcej

12 25 1760,00
1870,00 1980,00
2090,00
2200,00 1980,00
2090,00
2200,00
2750,00
2750,00
25 27
27 29
29 31
31 i więcejZałącznik Nr 2 do Uchwały
Nr X/51/11 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 listopada 2011 roku

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku na rok 2012 w złotych
nie mniej niż ton mniej niż
ton Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie

12 18 990,00
1210,00
1430,00
1650,00 1210,00
1540,00
1870,00
2200,00
18 25
25 31
31 i więcej
Trzy osie

12
40 40
i więcej 1650,00
1980,00 2090,00
2860,00Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr X/51/11 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30 listopada 2011roku

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku na rok 2012 złotych
nie mniej niż ton mniej niż
ton Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś

12 18 605,00
660,00
715,00 715,00
770,00
805,00
18 25
25 i więcej
Dwie osie

12 28 770,00
805,00
1045,00
1430,00 880,00
1045,00
1540,00
2035,00
28 33
33 38
38 i więcej
Trzy osie i więcej

12 38 935,00
1100,00 1210,00
1540,00
38 i więcej


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2012 14:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 531 razy