BIP Gminy Zbójna

Uchwała Nr XII/62/12 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 28 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2012 – 2017
Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183,Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2012 – 2017, zastępuje się odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
§ 2. Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 kwi 2012 11:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 431 razy