BIP Gminy Zbójna

XII/64/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 września 2004 roku
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1, 2, 3, 5, 6, art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje:
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną,
zalecaną przez lekarza pielęgnację,
w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
pomoc w przygotowywaniu lub dostarczaniu posiłków,
inne wynikające z potrzeb podopiecznego.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być świadczone osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1 – 2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4
2. Całkowity koszt za jedną godzinę usługi określa Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.
3. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi określa Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w decyzji przyznającej usługi.
4. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przyznane usługi opiekuńcze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.
5. Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:


w przypadku osób samotnych i samotnie gospodarujących:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %
Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób:

samotnych
samotnie gospodarujących posiadających rodzinę
Do 100% 0 10
101 % - 150 % 10 20
151 % - 200 % 15 30
201 % - 250 % 25 40
251 % - 300 % 50 80
Powyżej 300 % 100 100

w przypadku osób w rodzinie:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %
Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób:

w rodzinie
Do 100% 10
101 % - 150 % 25
151 % - 200 % 35
201 % - 250 % 50
251 % - 300 % 100
Powyżej 300 % 100
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
nadmierne wydatki związane z długotrwałą chorobą,
nadmierne wydatki z przyczyn losowych,
znaczne wydatki na leki,
korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług.
§ 5. Kwoty przedstawione w tabeli w § 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 6. Opłaty za usługi wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w rozliczeniach miesięcznych 30 dnia każdego miesiąca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 104/XXI/97 z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej osobom samotnym i w rodzinie .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:47
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 620 razy