BIP Gminy Zbójna

Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18 484 485,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 13 045 638,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 5 438 847,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19 497 433,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 11 858 284,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 7 639 149,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 28 293,00 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.751.525,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§5. Deficyt budżetu w wysokości 1 012 948,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów w kwocie 1 012 948,00zł,
§6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 200 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 187 052,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 012 948,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 187 052,00 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 870 325,00 zł.
§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20 000,00zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20 000,00 zł.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 576,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1) Ustala się wydatki w kwocie 2 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2) Ustala się wydatki w kwocie 9 167,00 zł na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
3) Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 20,00 zł na realizacje zadań związanych z utrzymanie wysypiska.
4) Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł i wydatki w kwocie 5 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.Upoważnia się Wójta do:

1). Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 012 948,00 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 187 052,00 zł.
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 870 325,00 zł
2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3).Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4).Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5).Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6).Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7).Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8).Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
9).Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł.
10). Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady

Jan GawrychPliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 lut 2012 13:31
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 741 razy