BIP Gminy Zbójna

X/48/2011

z dnia: 30 listopada 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2011 – 2017
Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2011 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017 ,stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/44/2011 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 września 2011 roku, zastąpić odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2017, określonych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr IX/44/2011 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 listopada 2011 roku, zastąpić odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 gru 2011 10:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 402 razy