BIP Gminy Zbójna

VIII/43/11

z dnia: 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok
UCHWAŁA NR VIII/43/11
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegajacych na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 71 671,00 zł,
2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 130 000,00 zł,
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 853 892,00 zł,
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 912 221,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 15 746 403,00 zł, w tym:
- bieżące w wysokości 12 744 166,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3 002 237,00 zł
3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16 758 163,00 zł, w tym:
- bieżące w wysokości 12 679 200,00 zł,
- majątkowe w wysokości 4 078 963,00 zł,
§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/40/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.201.870,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. W § 7 uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2011 rok, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 790 379,00 zł.
§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczacy
Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 paź 2011 12:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 396 razy