BIP Gminy Zbójna

XII/63/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 września 2004 roku
w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych
Na podstawie art. 96 ust. 4, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznana uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.
§ 2. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłku.
§ 3. Bezzwrotna pomoc w postaci posiłku może być przyznana uczniom rodzin, w których dochód nie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego według art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Przyznanie pomocy uczniom z rodzin, które nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i dochód rodziny kształtuje się powyżej 100 % kryterium dochodowego określonego według przepisów art. 8 ustawy o pomocy społecznej powinno odbywać się na zasadach zwrotu 100 % wydatków poniesionych na ten cel przez gminę zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. W przypadkach szczególnych, określonych w art. 104 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.
§ 6. 1. Świadczenia w formie posiłku mogą być przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, pracownika socjalnego oraz innej osoby posiadającej informację o głodnym uczniu.
2. Koordynatorem dożywiania w gminie jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, który współpracuje w tym zakresie z dyrektorami szkół, przedstawicielami samorządu gminnego, organizacjami pozarządowymi.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/85/01 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci w szkołach.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:47
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 610 razy