BIP Gminy Zbójna

VII/41/2011

z dnia: 28 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2011 – 2017
Uchwała Nr VII/41/2011
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2011 – 2017

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2011 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 lutego 2011 roku, zastąpić odpowiednio Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2017, określonych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 lutego 2011 roku, zastąpić odpowiednio Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 paź 2011 12:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 372 razy