BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VI/39/11

z dnia: 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbójna
UCHWAŁA NR VI/39/11
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbójna
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art.17ust.1pkt.15 i ar. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Sprawienie pogrzebu przysługuje osobie zmarłej na terenie gminy Zbójna, jeżeli nie posiada ona osób zobowiazanych do alimentacji, względnie osoby zobowiązane nie mają możliwosci jej pochowania.; po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego .
2. Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczjowy przyjęty na terenie gminy.
§ 2. Decyzję w sprawie pogrzebu na koszt gminy podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
§ 3. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej realizację tego świadczenia zleca firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe .
2. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku , a w szczególności :
1) przewóz i przechowywanie zwłok ,
2) przygotowanie zwłok do pochówku ,
3) zakup ubrania,
4) zakup trumny,
5) obsługę przy pochówku , udział duchownego ,
6) inne czynności wynikające z okoliczności .
§ 4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunku wystawionego przez zakład pogrzebowy, do kwoty nie wyższej niż kwota wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zasiłku pogrzebowego .
§ 5. 1. Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi, w całosci z zasiłku pogrzebowego, jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy.
§ 6 . Traci moc uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 lutego 2011 r w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbójna
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 448 razy