BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VI/38/11

z dnia: 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuziach
UCHWAŁA NR VI/38/11
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuziach
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 1 i § 18 ust.4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35, poz. 222) na wspólny wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kuziach uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Kuziach imię Janusza Korczaka.
2. Ustalala się pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuziach”.
3. Przyznaje się prawo do posiadania sztandaru.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 505 razy