BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR VI/37/11

z dnia: 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna .
UCHWAŁA NR VI/37/11
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 kwietnia 2011 roku


w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna .


Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz . 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, N r 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) po zapoznaniu się z;
— Sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Zbójna na 2010 rok;
— Sprawozdaniem finansowym;
— Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
— Informacją o stanie mienia Gminy Zbójna;
— Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Zbójna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 421 razy