BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR V/33/11

z dnia: 29 marca 2011 r.
w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z 2008r. Nr 225, poz. 1487, z 2009r. Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie posiłku osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana odpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, według niżej wymienionych zasad:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %
od 151 % do 170 % 30 %
od 171 % do 200 % 50 %
od 201% i powyżej 100 %
§ 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójna wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu, zgodnie z § 1 uchwały.
§ 3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami związanymi z sytuacją życiową osób i rodzin, można odstąpić od żądania zwrotu wydatków na świadczenia, o których mowa w § 1 na zasadach określonych w art. 104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/63/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:48
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 439 razy