BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR V/32/11

z dnia: 29 marca 2011 roku
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
UCHWAŁA NR V/32/11
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.

Na podstawie art. 70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 / uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się Pana Krzysztofa Parzych, będącego radnym Rady Gminy Zbójna, jako dodatkowego przedstawiciela Gminy Zbójna z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacjiw Łomży.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 412 razy