BIP Gminy Zbójna

XII/62/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 września 2004 roku
w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
Na podstawie art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane dalej wydatkami na świadczenia podlegają zwrotowi w części lub całości na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 2. 1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% dochodu, określonego w ustawie o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany zwrotny zasiłek celowy zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %
101 – 150
151 – 200
201 - powyżej 30 %
70 %
100 %
§ 3. 1. Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać się może poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.
2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.
§ 4. 1. Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania pomocy.
2. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Za dzień spłaty należności uważa się dzień wpływu tej należności na rachunek bankowy wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.
§ 5. W przypadkach szczególnych – określonych w art. 104 ust. 4 ustawy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub części.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:47
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 597 razy