BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR V/31/11

z dnia: 29 marca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia projektu pt. „Wirtu@lnie w Szkole Podstawowej w Kuziach” realizowanego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
UCHWAŁA NR V/31/11
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Wirtu@lnie w Szkole Podstawowej w Kuziach” realizowanego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ) Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się projekt pt. „Wirtu@lnie w Szkole Podstawowej w Kuziach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§ 2. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 430 razy