BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR V/30/11

z dnia: 29 marca 2011 roku
w sprawie: wyznaczenia osoby do składu Zgromadzenia Związku Gmin „PISA-NAREW”.
UCHWAŁA NR V/30/11
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 marca 2011 roku


w sprawie wyznaczenia osoby do składu Zgromadzenia Związku Gmin „PISA-NAREW”.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 12 Statutu Związku Gmin „PISA-NAREW” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/277/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu Związku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/422/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu Związku, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/546/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 161, poz. 2089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Pana Andrzeja Serafina do składu Zgromadzenia Związku Gmin „PISA-NAREW”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 452 razy