BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR V/27/11

z dnia: 29 marca 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zbójna na 2011 rok.
UCHWAŁA NR V/27/11
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbójna na 2011 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48,
poz. 327, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113/ oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych/ Dz.U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 635, Nr 152, poz.
1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały
polegajacych na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł,
2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6 500,00 zł,
3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 15 540 338,00 zł,
3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16 552 098,00 zł.
§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbójna z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży,
w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 407 razy