BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IV/25/2011

z dnia: 25 lutego 2011 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 25 lutego 2011 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,
- określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,
- pozsostałych, niewymienionych w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.,
e) pozostałych, w tym;
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- położonych na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych niewymienionych w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 472 razy