BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IV/24/2011

z dnia: 25 lutego 2011 r.
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
UCHWAŁA NR IV/24/2011
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:
a) pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opiekę higieniczną,
c) zalecaną przez lekarza pielęgnację,
d) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem
e) inne wynikające z potrzeb podopiecznego.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być świadczone osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
4. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1 - 2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4.
2. Całkowity koszt za jedną godzinę usługi określa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.
3. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi określa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w decyzji przyznającej usługi.
4. Usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.
5. Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:
a) w przypadku osób samotnych i samotnie gospodarujących:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób:
samotnych samotnie gospodarujących posiadających rodzinę
Do 100 % bezpłatnie bezpłatnie
101 % - 150 % 5 10
151 % - 200 % 10 15
201 % - 250 % 15 20
251 % - 300 % 20 25
301 % - 350 % 25 30
351 % - 400 % 30 40
451% - 500 % 50 50
Powyżej 500 % 100 100

b) w przypadku osób w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób:
w rodzinie
Do 100 % bezpłatnie
101 % - 150 % 15
151 % - 200 % 20
201 % - 250 % 25
251 % - 300 % 30
301 % - 350 % 35
351 % - 400 % 40
451% - 500 % 50
Powyżej 500 % 100

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na wniosek lub z urzędu zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze, w szczególności ze względu na:
1) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej ponoszenia wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych,
2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, placówce leczniczo -rehabilitacyjnej, placówce opiekuńczo - wychowawczej i rodzinie zastępczej,
3) fakt objęcia świadczeniami z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych co najmniej dwóch osób w rodzinie, w tym jednej przewlekle chorej,
4) zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej
choroby, bezrobocia, niepełnosprawności.

§ 5. Kwoty przedstawione w tabeli w § 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 6. Opłaty za usługi wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w rozliczeniach miesięcznych, płatne do końca każdego miesiąca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/64/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:24
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 725 razy