BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IV/22/2011

z dnia: 25 lutego 2011 r.
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.
UCHWAŁA NR IV/22/2011
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Zbójna na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan GawrychZałącznikdo uchwały Nr IV/22/2011
Rady Gminy Zbójna
z dnia 25 lutego 2011 r.
PLAN PRACY RADY GMINY ZBÓJNA NA 2011 ROK


Termin zwołania sesji

Tematy obrad Osoby współpracujące z Wójtem w celu przygotowania materiałów

I kwartał
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi „Zbójna 2011”.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.


Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Zbójna na 2011 rok
J. AdamowiczSkarbnik Gminy


Skarbnik Gminy


Z-ca Kierownika USC
II kwartał Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy


III kwartał Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy na I półrocze na 2011 rok.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.

Skarbnik Gminy


Skarbnik Gminy
IV kwartał
Uchwały podatkowe


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych

Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2011ok

Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Skarbnik Gminy,


Sekretarz Gminy


Przewodniczący Rady


Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Sekretarz GminyData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 411 razy