BIP Gminy Zbójna

XII/61/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 września 2004 roku
w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 102/XXI/97 Rady Gminy Zbójna z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie cztrnastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik
do uchwały Nr XII/61/04
Rady Gminy Zbójna
z dnia 21 września 2004 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBÓJNEJ
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej zwany w dalszej treści „Ośrodkiem” działa na podstawie:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759);
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001);
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U Nr 128, poz. 2255 oraz z 2004 r Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593);
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 203, poz. 1996);
ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143);
uchwały Nr 42/IV/90 Gminnej Rady Narodowej w Zbójnej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;
niniejszego statutu.
§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Zbójna.
2. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Zbójna.
§ 3. Ośrodka Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Zbójna.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 4. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:
opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy: pomocy społecznej, polityki prorodzinej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej;
analizowanie i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości;
zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
doprowadzenie, w miarę możliwości, osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia;
integrowanie ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie;
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz udzielanie pomocy rzeczowej – zgodnie z ustawą o pomocy spolecznej;
sprawianie pogrzebu osobom bezdomnym i nie mającym prawa do zasiłku pogrzebowego;
prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;
przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych:
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
świadczeń opiekuńczych:
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- świadczenia pielęgnacyjnego;
prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i samorządową.
§ 5. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Pracą tej komórki kieruje bezpośrednio Kierownik Ośrodka.
§ 6. 1. Kierownik Ośrodka kieruje pracą Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Zbójna.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Zbójna.
§ 7. 1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Kierownik Ośrodka zatrudnia , zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka.
3. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
4. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.
§ 8. 1. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy, jak również zadań z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.
§ 9. 1. Ośrodek w realizacji statutowych działań współpracuje z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Ośrodek współpracuje także przy realizacji zadań z innymi jednostkami samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.
3. Ośrodek dla realizacji swoich zadań może podpisywać stosowne porozumienia.
§ 10. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa roszczenia alimentacyjne.
§ 11. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.
§ 12. Obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Zbójna.
§ 13. Obsługę administracyjną i kadrową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Zbójna.
§ 14. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy i Wojewoda Podlaski.
ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Zbójna
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:47
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 810 razy