BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IV/20/2011

z dnia: 25 lutego 2011 roku
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2011”.
UCHWAŁA NR IV/20/2011
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 25 lutego 2011 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2011”.
Na podstawie art. 41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2011” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik do uchwały
Rady Gminy Zbóna Nr IV/20/2011
z dnia 25 lutego 2011roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
“ZBÓJNA – 2011”.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada Gminy uznając trzeźwość mieszkańców za podstawowy warunek rozwoju moralnego i materialnego gminy ustala niniejszy program.
ROZDZIAŁ II
Diagnoza sytuacji w gminie dotycząca problemów alkoholowych
§ 2. Celem diagnozy jest rozpoznanie aktualnego stanu sytuacji w gminie w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii /dane za 2010rok/ i podjęcie stosownych działań naprawczych zawartych w niniejszym Programie.
1) analiza występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków :
a) ilość osób uzależnionych od alkoholu, które podjęły leczenie – 8,
b) ilość osób zażywających narkotyki – brak danych ,
c) ilość osób zażywających narkotyki, które podjęły leczenie – 1,
d) liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych bezpośrednią pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6,
e) ilość dzieci z rodzin /ogółem/, które korzystają z różnych form pomocy /dożywianie/ -341,
2) wartość sprzedanego alkoholu w sklepach na terenie całej gminy /za 2010 rok/- 1.529.667,04 zł.
3) analiza występujących wykroczeń i przestępstw popełnionych po spożyciu alkoholu /za 2010 rok/ :
a) ilość interwencji w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych – 36,
b) ilość wykroczeń popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 8,
c) ilość przestępstw popełnionych w stanie po spożyciu alkoholu – 29,
d) ilość osób przewiezionych do miejsca zamieszkania po spożyciu alkoholu – 4,
e) ilość interwencji z wykorzystaniem procedury ,,Niebieskie Karty’’ dotyczącej przemocy w rodzinie –17,
f)


ROZDZIAŁ III
Działania profilaktyczne
§ 3. Celem działań profilaktycznych jest:
1) rozwijanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat szkodliwości spożywania alkoholu i palenia papierosów ,
2) podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat alkoholu i narkotyków oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka ,
3) rozumienie przemocy oraz zapobieganie jej występowaniu ,
4) promocja zdrowego stylu życia, bez używek ,
§ 4. W zakresie działań profilaktycznych podejmowane będą następujące zadania:
1) udział dzieci i młodzieży w koncertach profilaktyczno – wychowawczych pt.,, Muzyczne przestrogi’’ i ,,Love me Tender’’,
2) zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pt.,, Twoje życie to Twoje decyzje’’,
3) udział młodzieży gimnazjalnej w warsztatach integracyjno – profilaktycznych w „Olszynce'' k/Łomży,
4) zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ,
5) dofinansowanie instytucji działających na rzecz ludzi z rodzin patologicznych ,
6) szkolenie – wywiadówki profilaktyczne dla rodziców pt.,,Rozwiazywanie konfliktów’’,
7) szkolenie dla członków Gminnej Komisji R.P.A. pt.,, Motywowanie do podjęcia leczenia’’,
8) udział osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu lub leków w programie korekcyjno – edukacyjnym,
9) zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży osobom w celu leczenia uzależnienia lub uczestnictwa w mitingach oraz spotkaniach z psychoterapeutą,
10) finansowanie i dofinansowanie wycieczek, imprez charytatywnych dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków ,
ROZDZIAŁ IV
Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Celem działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych jest:
1) zmniejszenie ilości osób cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkoholu i zażywających narkotyki,
2) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnym stadium choroby alkoholowej i uzależnienia od narkotyków,
§ 6. Rozwiązywanie problemów alkoholowych realizowane będą poprzez:
1) podejmowanie przez Pełnomocnika i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania leczenia dobrowolnego,
2) podejmowane przez GKRPA działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) organizowanie systemu pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w szczególności poprzez:
a) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,
b) współpracę z Policją ,
c) współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, małoletnim na kredyt i pod zastaw oraz o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych ,
5) 5)udzielanie pomocy, w tym prawnej osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą domową ,
ROZDZIAŁ V
Kontrola realizacji programu profilaktyki
§ 7. 1.Celem kontroli realizacji programu profilaktyki jest zwiększenie rozeznania Rady Gminy o problemach alkoholowych występujących na terenie gminy.
2.Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje corocznie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i przedkłada je Radzie Gminy.
1)
ROZDZIAŁ VI
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 8. 1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji w wysokości 70,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków komisji.


ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 9. 1. Za ustalenia szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Środki finansowe na realizację Programu będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:19
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 890 razy