BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR III/17/10

z dnia: 29 grudnia 2010 roku
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów
UCHWAŁA NR III/17/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Za udział w sesjach Rady Gminy ustala się dietę dzienną przysługującą sołtysom z terenu Rady Gminy Zbójna w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/54/95 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 maj 2011 11:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 448 razy