BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR II/6/10

z dnia: 15 grudnia 2010 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia
UCHWAŁA NR II/6/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 ), art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458,Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz § 1 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Zbójna – Zenonowi Białobrzeskiemu w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.500,00 zł,
2) dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2.220,00 zł ,
4) ponadto Wójtowi Gminy Zbójna przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Zbójna – Zenona Białobrzeskiego, tj. 30 listopada 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 mar 2011 08:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 477 razy