BIP Gminy Zbójna

Uchwała Nr XXII/106/09 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 29 grudnia 2009 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 17 805 319,00 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 12 020 200,00zł,
- majątkowe w wysokości 5 785 119,00zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 20 412 479,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 11 148 780,00 zł,
- majątkowe w wysokości 9 3 699,00 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 113 001,00 - zł,
2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 10 000,00 zł.

§ 4

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 946 574,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 607 160,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 2 607 160,00 zł.


§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 892 840,00 zł, ( uszczegółowienie w załączniku nr 5).

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 607 160,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 892 840,00 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 317 805,00zł.

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 25 000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 32 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 027,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 w wysokości:
1) przychody - 3 100,00 zł,
2) wydatki - 14 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 1a,

b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 500 000,000 zł,
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego..Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 mar 2011 08:14
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 461 razy