BIP Gminy Zbójna

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 29 grudnia 2010 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:
§ 1

Dochody budżetu w wysokości 15 766 911,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 12 186 342,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3 580 569,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 16 778 671,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 12 107 975,00 zł,
- majątkowe w wysokości 4 670 696,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 77 540,00 zł,
2) celową w wysokości - 28 460,00 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


§ 4

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.751.525,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.


§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 011 760,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów w kwocie 1 011 760,00 zł,


§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 395 500,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 383 740,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 011760,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 383 740,00 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 067 666,00 zł.

§ 8
1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20 000,00zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 32 715,00 zł.
§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 35 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 562,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 20,00 zł na realizacje zadań związanych z utrzymanie wysypiska .
4. Ustala się dochody w kwocie 20 200,00 zł i wydatki w kwocie 20 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały§ 11
Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 011 760,00 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 383 740,00 zł.
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 088 566,00 zł

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
8. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł.
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 mar 2011 14:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 534 razy