BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Dochody budżetu gminy w wysokości 18 619 180,00 zł, w tym:
- bieżące 10 896 386,00 zł,
- majątkowe 7 722 794,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 974 912,00zł, z tego:
- wydatki bieżące 10 490 367,00 zł, załącznikiem w tym:
wynagrodzenia 4 371 744,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń 830 338,00 zł,
dotacje 543 165,00 zł,
wydatki na obsługę długu 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 11 484 545,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8 797 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 355 732,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 3 355 732,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 700 000,00 zł, rozchody w wysokości 344 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 86 937,00 zł,
2) celową w wysokości - 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.
§ 5. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.


2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. 1.Ustala się dochody w kwocie 25 334,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 910,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. 1.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 509.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 7 500,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 8. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 3 000,00 zł,
2) wydatki - 14 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. 1.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 355 732,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 344 268,00 zł.
§ 10. 1.Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 mar 2011 14:27
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 461 razy