BIP Gminy Zbójna

XI/60/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin Kurpiowskich
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055/ oraz Uchwały Rady Gminy Zbójna z dnia 1 lipca 1991 roku w sprawie utworzenia Związku Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona” uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się nowy statut Związku Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 54/X/91 Rady Gminy Zbójna z dnia 1 lipca 1991 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
JanGawrych


S T A T U T

ZWIĄZKU GMIN KURPIOWSKICH „PUSZCZA ZIELONA”Część I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

1. Związek Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona” jest związkiem komunalnym utworzonym na podstawie uchwał zainteresowanych rad gmin położonych w historycznych granicach Kurpiowszczyzny, zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów pod Nr 27 z datą 7 sierpnia 1991 r. .
2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
3. Związek jest organizacją dobrowolną i otwartą.

§ 2.


Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Związku – należy przez to rozumieć Związek Gmin Kurpiowskich.
2) Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Związku Gmin Kurpiowskich.
3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Związku Gmin Kurpiowskich.
4) Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
5) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Związku Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona”.
6) Prezesie Zarządu należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Związku Gmin Kurpiowskich.
7) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Związku Gmin Kurpiowskich.
8) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika związku Gmin Kurpiowskich

§ 3.

Siedzibą Związku jest wieś Łyse.

§ 4.

W skład Związku wchodzą:
1) Gmina Baranowo,
2) Gmina Czarnia,
3) Gmina Kadzidło,
4) Gmina Lelis,
5) Gmina Łyse,
6) Miasto i Gmina Myszyniec,
7) Miasto i Gmina Nowogród,
8) Gmina Turośl,
9) Gmina Zbójna.

§ 5.

Związek został utworzony na czas nieoznaczony.

§ 6.

1. Związek wykonuje zadania publiczne gmin zrzeszonych w Związku w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność Związku polega na ochronie sądowej.


Część II

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA I WYSTĘPOWANIA CZŁONKÓW

§ 7.

1. Warunkiem członkostwa w Związku jest podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do Związku i przyjęciu jego statutu. O zamiarze przystąpienia do Związku gmina powiadamia wojewodę.

§ 8.

1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Uchwała powinna określać:
1) zadania, które Związek zobowiązuje się wykonywać na rzecz gminy,
2) stwierdzenie spełnienia warunków, od których zgromadzenie uzależnia
przystąpienie gminy do związku,
. 3) termin przystąpienia.

§ 9.

Członkom Związku przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo udziału w Zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela, w tym czynne i
bierne prawo wyboru organów Związku,
2) branie udziału w pracach Związku, w tym podejmowanie inicjatyw i zgłaszanie
wniosków,
3) korzystanie z mienia Związku i usług świadczonych przez Związek.

§ 10.

Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) przestrzegania uchwał Zgromadzenia, postanowień statutu oraz regulaminów
Związku,
2) udziału w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli,
3) wykonywania zobowiązań na rzecz Związku, w tym płacenia składek członkowskich.


§ 11.

1. Członkowie Związku zobowiązani są do płacenia rocznej składki członkowskiej na
rzecz Związku w jednakowej wysokości.
2. Wysokość oraz terminy uiszczania składki określa Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 12.
Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1) wystąpienia członka ze Związku.
2) wykluczenia członka ze Związku.
3) likwidacji jednostki podziału terytorialnego (zniesienia gminy).

§ 13.

Zmiana granic nie powoduje ustania członkostwa w Związku, jednakże gmina jest
zobowiązana do powiadomienia Związku o zmianie jej granic.

§ 14.

1. Członek Związku powinien oznajmić zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem wystąpienia.
2. Wystąpienie członka następuje w drodze uchwały rady gminy.
3. W przypadku wystąpienia członka ze Związku utrata członkostwa następuje automatycznie. Fakt ten potwierdza uchwała Zgromadzenia o charakterze deklaratoryjnym.
4. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio w przypadku zniesienia gminy.

§ 15.

1. Związek może wykluczyć członka w drodze uchwały Zgromadzenia w następujących przypadkach:
1) udowodnionego działania na szkodę Związku,
2) nie wywiązywania się ze zobowiązań na rzecz Związku, w tym zaleganie z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 2 lata,
3) niestosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza postanowień statutu.
2. Zarząd Związku obowiązany jest powiadomić gminę o istnieniu przesłanek o których mowa w ust. 1 co najmniej na 3 miesiące przed dniem zamierzonego wykluczenia ze Związku.


§ 16.

Występującemu, względnie wykluczonemu ze Związku członkowi, należy zwrócić
równowartość tego co wniósł lub wpłacił na rzecz Związku. Zwrotowi nie podlegają
wpłacone składki członkowskie. Przy zwrocie potrąca się wartość świadczeń Związku
na rzecz Gminy.
Część III

ZADANIA ZWIĄZKU

§ 17.

Związek wykonuje zadania publiczne gmin zrzeszonych przekraczające ich możliwości
organizacyjne, a w szczególności:

1) podejmuje działania w celu zwiększenia możliwości rozwojowych gmin Związku,
2) inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
3) wyraża opinie dotyczące wspólnych interesów członków Związku wobec administracji rządowej i samorządowej,
4) stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin zrzeszonych w Związku,
5) podejmuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska,
6) bierze udział w pracach związanych z podziałem administracyjnym kraju i reprezentuje interesy członków Związku w tym zakresie,
7) prowadzi działalność szkoleniową i promocyjną dotyczącą problematyki Związku i jej członków,
8) reprezentuje interesy gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej,
9) podejmuje inicjatywy i współpracuje w różnorodnych formach i strukturach w celu popierania idei samorządności z organami administracji rządowej oraz organami samorządowymi i reprezentuje gminy członkowskie w tym zakresie,
10) wspiera wymianę doświadczeń między członkami Związku, a innymi gminami i powiatami w Polsce oraz z zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego,
11) reprezentuje interesy gmin tworzących Związek we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
12) promuje walory turystyczne, przyrodnicze, kulturowe Regionu Kurpiowskiego oraz wspiera inicjatywy lokalne w tym zakresie,
13) tworzy samodzielnie lub wespół z innymi podmiotami, stowarzyszeń, fundacji, organizacji, przedsiębiorstw, zakładów lub jednostek organizacyjnych w celu realizacji celów i zadań Związku,
14) utrzymuje obiekty i urządzenia Związku,
15) podejmuje wszystkie inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów Związku.


§ 18.

Poprzez realizację swych zadań Związek wspiera ideę samorządu terytorialnego. Może w
tym celu podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i zagranicą.

§ 19.

W celu realizacji zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Część IV

ORGANY ZWIĄZKU

§ 20.

Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku,
2) Zarząd Związku,
3) Komisja Rewizyjna.

Rozdział I

Zgromadzenie Związku

§ 21.

1. Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin zrzeszonych w Związku.
3. Na wniosek wójta (burmistrza) rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza) lub radnemu.

§ 22.

Gminy zrzeszone w Związku reprezentowane są w Zgromadzeniu przez jednego
przedstawiciela i przysługuje im jeden głos.

§ 23.

1. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin.
2. Przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swe obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

§ 24.

Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy :
1) uchwalenie i zmiana statutu Związku, ustalanie regulaminów,
2) wybór i odwoływanie Zarządu Związku, określenie kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
3) wybór i odwoływanie Sekretarza i Skarbnika Związku na wniosek Prezesa Zarządu,
4) uchwalanie budżetu Związku, udzielanie zgody na wydatki nieprzewidziane oraz przyjmowania sprawozdań z wykonania budżetu i udzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
5) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku oraz urządzeń Związku, wydzierżawianie lub wynajmowanie przedmiotów majątkowych Związku,
6) określanie zasad użytkowania i zarządzania majątkiem Związku,
7) zbywanie i obciążanie majątku Związku, przyjmowanie na jego rzecz darowizn, spadków i zapisów,
8) określenie wysokości diet lub wynagrodzenia dla członków Zarządu i wysokości diet dla członków Zgromadzenia,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu, dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Związku,
b) zaciągania długoterminowych pożyczek, kredytów,
c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd w roku budżetowym,
d) zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie,
e) określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
9) określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
10) uchwalanie planów i kierunków realizacji statutowych zadań Związku,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka do Związku oraz uchwał dotyczących ustania członkostwa,
12) powoływanie starych lub doraźnych komisji do określonych zadań,
13) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz Związku,
14) podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Związku i przyjęcia planu jego likwidacji,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami oraz niniejszym statutem do kompetencji Zgromadzenia.

§ 25.

.Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
1. Przewodniczący Zgromadzenia organizuje pracę Zgromadzenia i prowadzi jego obrady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
3. Funkcji, o których mowa w ust.1 nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Związku.
4. Odwołanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza następuje
w trybie określonym w ust.1.

§ 26.

.Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący, a w razie potrzeby wiceprzewodniczący.
1. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej, niż raz na pół roku.
2. Na wniosek Zarządu, lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków Zgromadzenia,
Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje posiedzenie Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


§ 27.

1. Pierwsze Zgromadzenie w danej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującego
Zgromadzenia w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów do rad gmin.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia dokonuje się wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia oraz Zarządu Związku.
3. Pierwszą sesję Zgromadzenia prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego, wybrany przez Zgromadzenie przewodniczący obrad.


§ 28.

O zwołaniu posiedzenia oraz porządku obrad Zgromadzenia członkowie Zgromadzenia
powinni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem obrad. Do zawiadomienia o porządku obrad dołącza się niezbędne dokumenty i materiały będące przedmiotem obrad.

§ 29.

1. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół przyjmowany jest przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

§ 30.

1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Każdy członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały
Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpat-
rzenia sprawy.
4. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpat-
rzenia.

§ 31.

1. Zgromadzenie może powoływać stałe lub doraźne komisje do wykonania określonych
zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy. Komisje podlegają Zgromadzeniu, przedkładają mu sprawozdania z ich działalności.

§ 32.

Do zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.Rozdział II

Komisja Rewizyjna

§ 33.

Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu, administracji Związku oraz jednostek organizacyjnych Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

§ 34.


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Wyboru członków Komisji dokonuje Zgromadzenie Związku bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
3. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić tylko członkowie Zgromadzenia.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być: Przewodniczący i Wice-przewodniczący Zgromadzenia oraz członkowie Zarządu Związku.
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 35.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola realizacji uchwał Zgromadzenia,
2) bieżąca kontrola wykonania budżetu,
3) kontrola w zakresie gospodarowania mieniem Związku,
4) opiniowanie wykonania budżetu,
5) występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) opiniowanie wniosków w sprawie odwołania Zarządu Związku lub jego poszczególnych członków.
2. Oprócz zadań wymienionych w ust.1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli w
zakresie zleconym jej przez Zgromadzenie.
3. Wykonując zadania, o których mowa w ust.1 i 2, Komisja opracowuje opinię i wnioski oraz zalecenia pokontrolne.

§ 36.

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów Związku na podstawie kryteriów legalności, rzetelności, gospodarności i sprawności organizacyjnej.

§ 37.

Raz w roku Komisja składa Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 38.

1. Kontroli dokonuje zespół kontrolny złożony co najmniej z 2 osób wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Podstawą wszczęcia kontroli jest pisemne upoważnienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wpis w rejestrze kontroli oraz powiadomienie Przewodniczącego Zgromadzenia i Prezesa Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i przedmiocie kontroli.
3. Kontroli należy dokonywać w sposób nie zakłócający zwykłego funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Członkowie Komisji Rewizyjnej obowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli, składania wyjaśnień, udostępnienia dokumentów oraz pomieszczeń, umożliwienie sporządzania odpisów, bądź kopii dokumentów.
5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, który wraz z załącznikami przedstawia Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia. Członek Komisji ma prawo złożyć do protokołu z kontroli votum separatum w zakresie wyniku kontroli.
6. Na podstawie zatwierdzonego protokołu z kontroli Komisja Rewizyjna wypracowuje opinie lub wnioski pokontrolne, które wraz z załącznikami przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia przekazuje wnioski z kontroli Zarządowi Związku.
7. Zarząd obowiązany jest ustosunkować się w terminie 14 dni do przedstawionych wniosków z kontroli. Termin ten biegnie od dnia skutecznego przekazania protokołu kontroli.

§ 39.

1. Wniosek o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium Komisja Rewizyjna
przygotowuje w oparciu o sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu, które opiniuje.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
3. Wniosek w sprawie absolutorium Komisja udostępnia Zarządowi najpóźniej na tydzień przed
Zgromadzeniem, na którym ma być rozpatrywany.

§ 40.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji.
2. Opinie i wnioski pokontrolne ustalane są przez Komisję w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.


§ 41.
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokoły przechowuje się w Biurze Związku.

§ 42.

Przy wykonywaniu swoich czynności Komisja Rewizyjna po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Zgromadzenia może zlecić określone czynności lub opracowanie ekspertyz biegłym fachowcom z określonej branży.


Rozdział III

Zarząd Związku

§ 43.

Organem wykonawczym Związku jest Zarząd składający się z Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.

§ 44.

1. Zgromadzenie wybiera Prezesa oraz Wiceprezesów w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Cały skład Zarządu wybierany jest spośród członków Zgromadzenia.


§ 45.

1. Odwołanie całego składu Zarządu może nastąpić z powodu nieudzielenia przez
Zgromadzenie absolutorium za wykonanie budżetu. Uchwała o nieudzieleniu
absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu.
2. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków może nastąpić także z innej
przyczyny niż określona w ust.1. na pisemny i uzasadniony wniosek ¼ statutowego składu członków Zgromadzenia.
3. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu może nastąpić także na pisemny i
uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu.

§ 46.

1. Uchwała Zgromadzenia w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego
członków następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością statutowej liczby członków Zgromadzenia na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia, następującym po tym, na którym przedstawiony został wniosek w tej sprawie, lub podjęta została uchwała w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium.
2. Zgromadzenie podejmuje uchwałę, o której mowa w ust.1 po zapoznaniu się z opinią
Komisji Rewizyjnej, wyjaśnieniami osób odwołanych, a ponadto w przypadku odwoływania Zarządu z powodu nieudzielenia absolutorium, także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

§ 47.

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego składu Zarządu.

§ 48.

1. W razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Zgromadzenie podejmuje na najbliższym zgromadzeniu uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązku członka Zarządu.
2. Jeżeli Zgromadzenie nie podjęło uchwały w tej sprawie w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, uważa się ją za przyjętą z upływem ostatniego dnia tego miesiąca.

§ 49.

1. Wszelkie zmiany w składzie Zarządu, powinny być uzupełnione w możliwie najszyb-
szym terminie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.
2. W przypadku odwołania całego składu Zarządu, do czasu wyboru nowego Zarządu,
obowiązki wykonuje dotychczasowy Zarząd.

§ 50.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku, nie zastrzeżone
ustawą o samorządzie gminnym i statutem dla Zgromadzenia.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,
2) określenie sposobu wykonania uchwał Zgromadzenia,
3) sporządzanie projektu budżetu Związku,
4) realizacja budżetu i składanie Zgromadzeniu sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarowanie finansami Związku w granicach określonych przez Zgromadzenie,
5) gospodarowanie majątkiem Związku i składanie sprawozdań ze stanu majątkowego Związku,
6) nadzorowanie jednostek organizacyjnych Związku i kierowanie administracją Związku,
7) decydowanie o odroczeniu terminu płatności składek członkowskich,
8) określanie w drodze uchwały zasad używania nazwy i znaku związku,
9) opracowywanie i ogłaszanie tekstu jednolitego statutu.
3. W realizacji zadań Zarządu podlega wyłącznie Zgromadzeniu.


§ 51.

Do właściwości Prezesa Zarządu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zarządu, prowadzenie ich oraz organizowanie pracy Zarządu,
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
3) uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia,
4) podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, a następnie przedstawienie ich do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku,
5) podpisywanie uchwał oraz decyzji Zarządu Związku,
6) przedkładanie organom nadzoru uchwał Zgromadzenia,
7) wykonanie innych czynności z upoważnienia Zarządu Związku.


§ 52.

W sprawach nie regulowanych w statucie, do Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wójtów i burmistrzów.

§ 53.

Jeżeli Prezes Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków, jego funkcję wykonuje wyznaczony przez niego Zastępca Prezesa.

§ 54.

Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd Związku działa do czasu wyboru nowego Zarządu.Część V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA ZWIĄZKU

§ 55.

1. Majątek Związku stanowi jego własność.
2. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie
zarządzany.
3. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości poszczególnych
członków Związku.

§ 56.

Dochody Związku mogą być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki nad dochodami decyduje Zgromadzenie.

§ 57.

Dochodami Związku są:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody z majątku Związku,
4) wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku Związku,
5) inne dochody.


§ 58.

Jeżeli dochody Związku oraz świadczenia członków nie pokrywają wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do wysokości aktualnie obowiązujących składek członkowskich. Straty związku pokrywane są również w tym trybie.

§ 59.

1. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem ust.1. majątkiem Związku gospodaruje Zarząd.

§ 60.

1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają: Prezes
i jeden z jego zastępców
2. Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania
jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku.
4. Skarbnik, który odmówił kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 61.

1. Gospodarowanie majątkiem Związku może być powierzone jednostkom organizacyj-
nym Związku nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Kierownicy jednostek o których mowa w ust.1. działają jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. Pełnomocnictwo nie powinno przekraczać zakresu działania danej jednostki. Czynność przekraczająca zakres udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgody Zarządu.

§ 62.

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem Związku jest jego ochrona oraz zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia.

§ 63.

1. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym majątkiem.
2. Byli członkowie Związku odpowiadają wobec Związku za zobowiązania Związku powstałe do chwili ich wystąpienia ze Związku lub wykluczenia, proporcjonalnie do wysokości składek członkowskich obowiązujących w chwili ustania członkostwa.


§ 64.

Członkowie Związku korzystają z majątku Związku na równych prawach w sposób określony przez Zgromadzenie.


§ 65.

Członkowie Związku biorą udział w podziale zysków wypracowanych przez Związek w wysokości proporcjonalnej do uiszczonych składek.


§ 66.

1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu
finansowego zwanego „budżetem”, uchwalanego przez Zgromadzenie.
2. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyj-
nych towarzyszących projektowi budżetu określa Zgromadzenie.


§ 67.

1. Dyspozycja środkami pieniężnymi Związku jest oddzielona od jej kasowego wykonania.
2. Obsługę bankową Związku prowadzi bank wyznaczony przez Zgromadzenie.


§ 68.

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Związku odpowiada Zarząd, który przedkłada
Zgromadzeniu corocznie sprawozdanie z wykonania budżetu.
2. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce
finansowej gmin.


Część VI

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 69.

Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie.

§ 70.

Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Związku na wniosek co najmniej 2/3 gmin wchodzących w skład Związku.

§ 71.

Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji majątku Związku, kontroli dokumentacji, opracowanie planu likwidacji i jej przeprowadzenie.

§ 72.

1. Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.
2. Zatwierdzony plan likwidacji wywiesza się w siedzibie Związku i przesyła się do wiadomości organów nadzoru.


§ 73.

O zakończeniu likwidacji Związku likwidator powiadamia Prezesa Rady Ministrów celem wykreślenia Związku z rejestru Związków międzygminnych.


Część VII

NADZÓR NAD ZWIĄZKIEM

§ 74.

1. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa.
2. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.


Część VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 75.

1. Posiedzenia organów Związku są jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Każdy zainteresowany ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na posiedzenia zgromadzenia i posiedzenia komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Związku, w tym protokołów posiedzeń zgromadzenia, zarządu oraz komisji w godzinach pracy biura związku.
3. Dokumenty zainteresowanemu udostępniają pracownicy właściwi w danej sprawie.
4. Dokumenty udostępniane są w biurze Związku i nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania.
5. Przeglądanie dokumentów może odbywać się w obecności pracownika. Z dokumentów zainteresowany może sporządzać notatki i odpisy.

§ 76.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy innych ustaw dotyczące samorządu gminnego oraz regulaminów uchwalonych przez Zgromadzenie.

§ 77.

Zmiana statutu następuje w trybie przyjętym dla jego ustanowienia.

§ 78.

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:46
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 903 razy