BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR II/7/10

z dnia: 15 grudnia 2010 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
UCHWAŁA NR II/7/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593,
Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 127, poz.857) uchwala się, co następuje:
§ 1. Szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Jan Gawrych


















Załącznik
do Uchwały NrII/7 / 10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 15 grudnia 2010 roku.

Szczegółowy tryb konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.


§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 2wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zbójna;
3. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Zbójna,
4. Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zbójna,
5. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

§ 2

1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3

1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
c) inne akty prawne ważne z punktu widzenia społecznego.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 2, w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.
3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.

§ 4

1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt Gminy
w formie zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia i zasięg terytorialny. oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.

§ 5

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowym jest Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyznaczony przez Wójta Gminy, spośród pracowników Urzędu Gminy.

§ 6

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy w menu tematycznym: Organizacje Pożytku Publicznego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zbójna, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.
3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.

§ 7

1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących form:
a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
b) poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy, określony w załączniku do szczegółowego trybu konsultowania .
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy.
4. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.
5. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnacje z prawa do jej wyrażenia.

§ 8

1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.



§ 9

1. W terminie do 7 dni od zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Wójtowi Gminy opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym.
2. Po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały, a także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy w menu tematycznym : Organizacje pożytku Publicznego, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.
3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy.
4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów uchwał podlegających konsultacji.

§ 10

Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 11

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami.


KONSULTACJE Z GMINNĄ RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO


§ 12

1. Projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, są przekazywane przez Wójta Gminy do konsultacji Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie powołana. § 5 stosuje się odpowiednio.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, prowadzone są na zasadach określonych w regulaminie działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, uchwalonego na podstawie art. 41g ustawy.
3. Termin wyrażenia przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego opinii o projektach, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, wskazanym w ust. 3, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.










Załącznik
do szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

przyjętego Uchwałą Nr II/7/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 15 grudnia 2010 r.
FORMULARZ
ZGŁASZANIA OPINII

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany
1. Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pożytku Publicznego na rok ….
/ ewentualnie Uchwała w sprawie:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
2. §
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 3 wpisać należy: NOWY PRZEPIS
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu
4. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Metryczka
Podmiot zgłaszający

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszonej opinii

Telefon/fax

E-mail lub adres pocztowy

Podpis i pieczęć



Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 15:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 686 razy