BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR I/2/10

z dnia: 30 listopada 2010 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zbójna
UCHWAŁA NR I/2/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zbójna
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 )oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XVIII/95/09 Rady Gminy Zbójna w sprawie Statutu Gminy Zbójna /Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 161, poz. 1736 z dnia 12 sierpnia 2009 roku/ uchwala się co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór:
1) radnego Pana Grzegorza Gawrycha na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbójna.
2) radnego Pana Andrzeja Serafina na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbójna.
§ 2. Protokoł komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 15:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 414 razy