BIP Gminy Zbójna

XI/59/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937/ uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Powierza się Wójtowi Gminy Zbójna uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do stosowania umorzeń, zwolnień, odroczeń płatności i rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za korzystanie z gminnych obiektów.
§ 2. Wykonananie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 127 / XXVI / 98 Rady Gminy Zbójna z dnia 19 marca 1998 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:46
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 639 razy