BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXVIII/139/10

z dnia: 29 października 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w obrębie wsi Dobrylas przy drodze powiatowej nr 1889B w gminie Zbójna
UCHWAŁA NR XXVIII/139/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w obrębie wsi Dobrylas przy drodze powiatowej
nr 1889B w gminie Zbójna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn.zm. ) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn.zm. ), w wykonaniu uchwały Uchwały Nr XI/58/08/08 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Zbójna po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna” uchwalonym uchwałą Nr II/12/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 r., uchwala co następuje:
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w obrębie wsi Dobrylas przy drodze powiatowej
nr 1889B działka nr 113 - zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 2,12 ha gruntów wsi Dobrylas.
3. Granice obszaru obowiązywania planu określa rysunek planu miejscowego zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gmina Zbójna wieś Dobrylas – teren zabudowy letniskowej”, sporządzony na mapie w skali 1: 1.000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Do planu dołącza się "Prognozę oddziaływania na środowisko" nie wymagającą publikacji.
§ 2. Integralną częścią planu są następujące załączniki do niniejszej Uchwały:
1) załacznik nr 1- „Rysunek planu” w skali 1 : 1.000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
a) granica obszaru objętego planem;
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle określone;
c) przeznaczenie terenu określone symbolami przeznaczenia terenu;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy;
e) linie podziału wewnętrznego zabudowy mieszkaniowej na strefy funkcjonalne wydzielające strefę zieleni przydomowej z zakazem jej zabudowy;
f) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji do uściślenia w projektach budowlanych sieci infrastruktury technicznej;
2) załącznik Nr 2 – określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik Nr 3– określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 3. 1. Plan ustala:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
5) zasady podziału nieruchomości objętych planem miejscowym na działki budowlane;
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
7) zasady budowy systemów: komunikacji i infrastruktury technicznej;
8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Plan nie ustala ze względu na niewystępowanie w obszarze objętym ustaleniami planu:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3) zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
§ 4. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i zabudowy.
§ 5. 1. W planie stosuje się definicje pojęć określone między innymi w:
1) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
4) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
5) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
6) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.
3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego;
2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu;
3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne przeznaczenie niż podstawowe, uzupełniające je i wzbogacające;
4) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku;
6) symbolu przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie podstawowe.

ROZDZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
§ 6. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren przeznaczony na cele rozwoju funkcji letniskowej.
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych ustaleniami planu i wydzielonych liniami rozgraniczajacymi i oznacza się następującymi symbolami przeznaczenia terenu:
1) tereny zabudowy letniskowej o funkcji oznaczonj symbolem- ML - tereny zabudowy letniskowej;
2) teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem- KDw – teren drogi wewnętrznej;
3) tereny oznaczony na rysunku planu symbolem– ZL – teren leśny.
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ML plan ustala:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa letniskowa,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu,
b) zabudowa w wyznaczonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) ustala się zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych wydzielonych działek,
d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub prefabrykowanych,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi. Obowiązują zasady gospodarowania określone w Rozporządzeniu nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54 poz. 724),- m. in. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
b) plan zakazuje realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, inwestycji drogowych;
c) ustala się ochronę istniejącego zadrzewienia poprzez ograniczenie wycinki drzew do minimum wynikającego z potrzeb inwestycyjnych;
d) plan wskazuje obszar leśny (istniejący las i projektowane doleśienie) oznaczony symbolem „ZL”;
e) na terenach zmeliorowanych plan ustala się obowiązek dokonania w uzgodnieniu z właścicielem lub użytkownikiem odpowiednich zabezpieczeń lub przebudowy istniejących urządzeń – rowu szczegółowego R-L z obiektu Zbójna Popiołki;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane w sposób wskazany na rysunku planu;
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 65% powierzchni ogólnej działki;
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 15% działki budowlanej,
d) warunki zabudowy i realizacji budynków:
- budynek letniskowego parterowy z poddaszem użytkowym,
- szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 15,0 m, wysokość ściany frontowej do oparcia dachu nie więcej niż 4,5 m,
- poziom posadowienia posadzki parteru budynku do wysokości 0,8 m ponad poziomem terenu,
- dachy kształtowane tradycyjnie dwuspadowe o nachyleniu połaci w granicach 35o-45o, w kolorze brązowym, kalenica budynków wskazana na rysunku planu,
- całkowita wysokość budynku do kalenicy nie więcej niż 9,5 m,
- linie zabudowy nieprzekraczalne, zostały określone na rysunku planu.
5) nie ustala się zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;
6) zasady obsługi komunikacjyjnej i infrastruktury technicznej;
a) obsługę komunikacyjną terenów zabudowy rekreacyjnej zapewnia się z istniejącego przebiegu drogi powiatowej poprzez ulicę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDw z placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu. Ulica wewnętrzna o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających. Włączenie ulicy do drogi KD w postaci włączenia prostego;
b) w zakresie infrastruktury technicznej zakłada się uzbrojenie terenu objętego planem w następujące sieci wraz z niezbędnymi urządzeniami:
- zaopatrzenie w wodę z projektowanych studni docelowo poprzez przyłącza indywidualne do projektowanej sieci wodociągowej;
- odprowadzenie ścieków przewiduje się do projektowanych szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego istniejącej oczyszczalni ścieków;
- odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych przewiduje się powierzchniowo;
- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez przyłącza indywidualne do istniejących linii i urządzeń elektroenergetycznych, warunki techniczne określi Rejon Energetyczny Dystrybucji w Łomży, sytuowanie i realizacja stacji transformatorowej nie wymaga zmiany planu;
- zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków, przewiduje się we własnym zakresie z indywidualnych źródeł ciepła przy wykorzystaniu paliwa proekologicznego;
c) w zakresie usuwania odpadów komunalnych ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów stałych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb;
7) ustala się następujące zasady i wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:
a) wykonać hydranty w odcinkach projektowanej sieci wodociągowej.
8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
a) ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji funkcji określonych niniejszym planem dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu;
9) ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem planu, pobieranej jednorazowo w momencie sprzedaży nieruchomości w okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego planu, dla terenu oznaczonego symbolem ML i KDw w wysokości: - 15 % (słownie piętnaście procent),
§ 8. Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze - w związku z projektowanym zainwestowaniem przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego klasy RVI o powierzchni 12,12 ha.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. W przypadku zmiany definicji ustawowych, wskaźników, normatywów oraz nazw instytucji i organów podawanych w uchwale zawartych w obecnie obowiązujących aktach prawnych odpowiednie ustalenia należy dostosować do zmienionych definicji ustawowych, wskaźników i normatywów oraz nazw instytucji i organów wprowadzonych nowymi aktami prawnymi bez procedury zmiany planu.
§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
2. Wójtowi Gminy Zbójna powierza się przechowywanie oryginału planu wraz ze zbiorem dokumentacji formalno – prawnej.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 15:01
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1633 razy