BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXVII/136/10

z dnia: 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
UCHWAŁA NR XXVII/136/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art.12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620),uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej zwanego dalej „zwolnieniem”.
§ 2. 1. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika złożony do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym rozpoczyna się okres zwolnienia.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) datę zaprzestania produkcji;
b) ogólną powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
c) powierzchnię, na której zaprzestana będzie produkcja rolna, nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, lecz nie więcej niż 10 ha;
d) numery działek według rejestru ewidencji gruntów, na których zaprzestana zostanie
produkcja rolna;
e) zamierzony okres zwolnienia, który nie może być dłuższy niż 3 lata w stosunku do tych
samych gruntów.

§ 3. Nie uważa się za wyłączenie z produkcji rolnej użytków zielonych, które są wykaszane lub wypasane.
§ 4. 1. Grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej należy utrzymywać w stanie niezagrażającym rozprzestrzeniania się chwastów.
2. Na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej nie dokonuje się uprawy.

§ 5. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów wyłączonych z produkcji rolnej następuje po spełnieniu łącznie wszystkich warunków określonych w § 2, § 3 i § 4.

§ 6. Jeżeli okres zwolnienia rozpoczyna się lub kończy w ciągu roku podatkowego, podatek rolny za ten rok pobiera się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie obowiązywało zwolnienie.
§ 7. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Zbójna.
2. W razie niedopełnienia w okresie zwolnienia chociażby jednego z warunków określonych w § 3 i § 4, organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie decyzji, a następnie podejmie czynności zmierzające do uiszczenia przez podatnika podatku za okres zwolnienia.
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy Zbójna, w terminie 14 dni, o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna..
§ 9. Uchwała w chodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 14:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 467 razy