BIP Gminy Zbójna

UCHWŁA NR XXVI/132/10

z dnia: 30 czerwca 2010r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na postępowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

UCHWŁA NR XXVI/132/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230) w związku z art.229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uznaje się skargę Pana Wiesława Nadolnego j za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała niniejsza stanowi odpowiedź na skargę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 14:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 414 razy