BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XVI/129/10

z dnia: 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2010 rok
UCHWAŁA NR XVI/129/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegajacych na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 302 800,00 zł,
2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1707 431,00 zł,
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 610 467,00 zł,
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15 098,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 16 249 341,00 zł,
3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 20 368 129,00 zł.
§ 2. Załącznik nr 3 i 3a do uchwały nr XXV/121/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2010 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXV/121/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Zbójna na 2010 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 13:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 467 razy