BIP Gminy Zbójna

XI/58/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listpoada 1998 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 zmiany: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
1) Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 729.834 zł
b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 319.788 zł
c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 729.834 zł
d) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 319.788zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 8.736.975 zł
Plan wydatków ogółem wynosi 7 649.262 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesienu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady
Jan Gawrach
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XI/58/04 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30.06.2004 r.

Dochody - zwiększenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
010 01010 2700 13.231
751 75113 2010 10.987
801 80101 2030
2440 2.692
15.000
801 80110 2033 13.327
852 85212 2010
6310 555.047
6.462
852 85214 2010 25.529
852 85295 2030 65.059
854 85401 2033 14.813
900 90015 2010 7.687
Ogółem 729.834

Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
750 75023 6292 165.555
852 85214 2010 125.801
852 85216 2010 28.432
Ogółem 319.788

Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
010 01010 4210 13.231
751 75113 3030
4210
4300
4410 8.247
2.459
108
173
801 80101 4210
4240
4300 13.500
2.692
1.500
801 80110 4273 13.327
852 85212 3110
4010
4110
4120
4130
4210
4300
6050 534.891
6.440
5.570
158
1.200
4.200
2.588
6.462
852 85214 3110 25.529
852 85295 3110 65.059
854 85401 4213
4273 9.828
4.985
900 90015 4260
4300 4.637
3.050
Ogółem 729.834

Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75023 6052 165.555
852 85214 3110 125.801
852 85216 3110 28.432
Ogółem 319.788Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XI/58/04 Rady Gminy Zbójna
z dnia 30.06.2004 r.

Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
010 01095 4300 500
750 75011 4300 2.000
750 75095 4420 6.070
801 80110 4274 18.405
854 85401 4214
4274 13.572
6.883
926 92695 4210 1.000
Ogółem 48.430

Uwaga! W dziale 801 rozdział 80110 paragraf 4274 kwotę 18.405 zł przeznacza się na Program PAOW-Numer Projektu – B2-65-0100 – „Remont ciągów komunikacyjnych w Gimnazjum w Zbójnej”- polegający na remoncie klatki schodowej, wymianie okien i drzwi, położeniu terakoty, poprawie tynku i malowaniu ścian.
W dziale 854 rozdziale 85401 paragraf 4214 kwotę 13.572 zł i paragraf 4274 kwotę 6.883 zł, przeznacza się na program PAOW- Numer Projektu B2-65-0101-„ Remont świetlicy w Gimnazjum w Zbójnej”- polegający na wymianie okien i drzwi, położeniu terakoty, poprawie tynku i malowaniu ścian oraz paragraf 4274 kwotę 6.883 zł, Numer Projektu B2-65-0102.- „Wyposażenie świetlicy w Gimnazjum w Zbójnej”- obejmujący stoliki – 15 szt, krzesła – 60 szt, kopiarkę – 1 szt, meble, zestaw gier i pomocy edukacyjnych


Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
010 01095 4100 500
750 75011 4010 2.000
750 75023 4410 6.070
801 80101 4210 38.860
900 90095 4210 1.000
Ogółem 48.430
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:46
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 655 razy