BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXV/127/10

z dnia: 1 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kuzie na działce Nr 257/2.
UCHWAŁA NR XXV/127/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kuzie na działce Nr 257/2.

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz.278) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na udzielenie 30 % bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 295,1 m2 i budynkiem garażu drewnianego o powierzchni użytkowej 19,4 m2, położonej we wsi Kuzie na działce
Nr 257/2 o powierzchni 0,28 ha, będącej własnością komunalną Gminy Zbójna, zapisanej
w Księdze Wieczystej KW. LM1L 00024944/3.
2. 2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa przysługującego najemcom Dorocie Małgorzacie Żuk i Piotrowi Żukowi zam. 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 35 m. 7, którzy prowadzą działalność leczniczą, z przeznaczeniem pod usługi zdrowia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 13:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 432 razy