BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXV/126/10

z dnia: 1 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Dobry Las na działce Nr 871/2.
UCHWAŁA NR XXV/126/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Dobry Las na działce Nr 871/2.

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz.278) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 134 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 72,2 m2, położonej we wsi Dobry las na działce Nr 871/2 o powierzchni 0,2050 ha, będącej własnością komunalną Gminy Zbójna, zapisanej w Księdze Wieczystej KW. 8124, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym dla poprzedniego właściciela gruntu – Jana Koczkodana syna Antoniego, zam. Dobry Las Nr 63
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 13:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 399 razy