BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXV/125/10

z dnia: 1 czerwca 2010 roku
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zbójna na lata 2010 – 2014
UCHWAŁA NR XXV/125/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zbójna na lata 2010 – 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162 poz. 1566) oraz art. 87 ust 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r., Dz. U. Nr 96, poz. 959 i nr 238, poz. 2390 oraz Dz. U. Nr 50, poz. 362; Nr 126, poz. 875) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zbójna na Lata 2010-2014”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem.

Przewodniczący
Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 13:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 436 razy