BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXV/124/10

z dnia: 1 czerwca 2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Parzychy – części wsi Zbójna
UCHWAŁA NR XXV/124/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości
Parzychy – części wsi Zbójna

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Parzychy – części wsi Zbójna w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Parzychy z „części wsi Zbójna , na „wieś Parzychy” w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9 ).
§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie do 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Załącznik nr 1
do uchwały Nr NrXXV/124/10
Rady Gminy Zbójna
Z dnia 1 czerwca 2010 roku


Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Parzychy
z „części wsi Zbójna , na „wieś Parzychy”
w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9 ).

§ 1. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców miejscowości Parzychy – części wsi Zbójna poprzez przeprowadzenie głosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie:

Czy jesteś za zmianą określenia rodzaju miejscowości Parzychy
z „części wsi Zbójna , na „wieś Parzychy” w Wykazie urzędowych nazw miejscowości
w Polsce, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9)?

§ 2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 nastąpi w formie umożliwiającej wypowiedzenie się „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuje się”.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Parzychy – części wsi Zbójna, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zbójna, i wpisani są do stałego rejestru wyborców.

§ 4. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zbójnej listy uprawnionych do udziału w konsultacjach.

§ 5. Lista uprawnionych zawierać będzie nazwisko i imię, adres zamieszkania oraz numer PESEL uprawnionego do konsultacji.

§ 6. 1. Osoby uprawnione do konsultacji wyrażą swoją opinię poprzez postawienie znaku „X” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy wyrazach „jestem za”, „jestem przeciw”, lub „wstrzymuję się”.
2. Wypełnione karty konsultacyjne mieszkańcy wrzucą do specjalnie przygotowanej w tym celu urny.

§ 7. Osoby pominięte na liście uprawnionych do udziału w konsultacjach, mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują stałe zamieszkanie na terenie miejscowości Parzychy -
części wsi Zbójna.§ 8. 1. Konsultacje przeprowadzi i sporządzi dokument zawierający wyniki konsultacji 3-osobowa komisja do spraw konsultacji, która spośród pracowników Urzędu Gminy Zbójna powoła Wójt Gminy Zbójna.
2. Dokument ustalający wynik konsultacji powinien zawierać:
a/ przedmiot konsultacji,
b/ termin konsultacji,
c/ ogólna liczbę uprawnionych do konsultacji,
d/ liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach,
e/ liczbę osób opowiadających się „jestem za”, „jestem przeciw”, lub „wstrzymujących się”.
3.Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniu i w godzinach określonych odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Zbójna.

§ 9. 1. Członkowie komisji do spraw konsultacji mogą udzielać osobom uprawnionym dodatkowych informacji dotyczących konsultacji i udzielać pomocy przy wypełnianiu karty konsultacyjnej.
2. Przy odbiorze karty konsultacyjnej osoba uprawniona kwituje jej odbiór, składając podpis na liście uprawnionych.

§ 10 1. Komisja do spraw konsultacji przekaże dokumentacje i zbiorcze wyniki z konsultacji Wójtowi Gminy Zbójna.
2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie udostępnione w BIP na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna w terminie 24 godzin od zakończenia konsultacji.
3. Wynik konsultacji, który stanowić będzie podstawę do przyjęcia uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Parzychy, musi osiągać bezwzględną większością głosów
„jestem za” wszystkich uprawnionych mieszkańców do udziału w konsultacjach.
4. Bezwzględna większość głosów „jestem za” wszystkich uprawnionych do udziału w konsultacjach oznacza, że przechodzi wariant „jestem za”, jeżeli uzyska liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych na „jestem za”, przewyższającą liczbę połowy uprawnionych mieszkańców do udziału w konsultacjach.

§ 11. Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewnia Wójt Gminy Zbójna.


Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/124/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 1 czerwca 2010 roku
Karta konsultacyjna
w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Parzychy
z „części wsi Zbójna , na „wieś Parzychy”
w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9 ).


Pytanie:

Czy jesteś za zmianą określenia rodzaju miejscowości Parzychy
z „części wsi Zbójna , na „wieś Parzychy” w Wykazie urzędowych nazw miejscowości
w Polsce, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9)?


 „ jestem za”,

 „jestem przeciw”,

 „wstrzymuję się”.


Pouczenie:
Proszę wstawić znak „X” w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej
odpowiedzi.


Uwaga:
Postawienie znak „X” w dwóch lub trzech kratkach lub nie postawienie tego znaku
w żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu.


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 sty 2011 13:31
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 935 razy