BIP Gminy Zbójna

X/ 57/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 marca 2004 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz. 2081 i z 2004r. Nr 11, poz. 96/ uchwala się co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XIII/70/2000 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej będącego załącznikiem do niniejszej w § 5 ust. 3 zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzeniu wszelkiego rodzaju kursów w zależności od potrzeb lokalnych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:46
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 604 razy