BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIV/120/10

z dnia: 25 marca 2010 r.
w sprawie: aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2008-2013.
UCHWAŁA NR XXIV/120/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2008-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519, z 2008 r. Nr 70, poz. 416) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się aktualizację Gminnej Strategi Integracji i Rozwiązywania Problemów Spolecznych Gminy Zbójna na lata 2008-2013 rozdział 5.2 - stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Jan Gawrych


Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/120/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 25 marca 2010r.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zbójna została opracowana w odpowiedzi na problemy i potrzeby społeczne gminy w roku 2008, zgodnie z zaleceniami legislacyjnymi.
Dokument, który został przyjęty przez Radę Gminy stanowił podstawę do rozwiązywania problemów, podejmowania interwencji społecznych w celu poprawy funkcjonowania osób, grup i instytucji w gminie
Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, przyniosła nowe potrzeby, problemy, ale również wzmocniła zasoby, dzięki kolejnemu okresowi funkcjonowania EFS. Pojawiły się pomysły na innowacyjne, nowe usługi społeczne w gminie. Wymaga to jednak od istniejących, dotychczasowych rozwiązań i zadań opisanych w strategii elastyczności.
W celu weryfikacji założeń strategicznych i celów operacyjnych strategii istniejącej, zaplanowanych jako priorytetowe, w roku 2010, podczas spotkania z przedstawicielami gminy dokonano oceny jakości realizowanych dotychczas usług społecznych, zasobów instytucji i ludzkich, mocnych i słabych stron dokumentu.
W związku z tymi wszystkimi elementami powstała aktualizacja dokumentu - opracowana przy pomocy samorządu i zespołu ds. aktualizacji strategii. Określono priorytetowe cele operacyjne do realizacji- dodano podrozdział 5.2- realizacja założeń strategii (plany/programy szczegółowe do najbliższego wdrożenia w latach 2010-2011)
Dzięki takiej konstrukcji dokument ten nie tylko jest żywym obrazem potrzeb i problemów gminy, ale stwarza szansę na stałe uzupełnianie go poprzez nowe plany/programy w kolejnych latach. Umożliwi sprawdzanie efektywności pracy wszystkich osób/grup/instytucji zaangażowanych w budowanie integracji społecznej.
Do aktualizacji strategii niezbędne były następujące założenia:
• ocena dotychczasowych rozwiązań, monitoring zadań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych poprzez społeczność
• praca warsztatowa zespołu oraz analiza istniejących danych,

Aktualizacja strategii powstała jako opracowanie zespołowe przy partnerskim udziale zespołu roboczego z konsultantem regionalnym, lokalnymi usługodawcami oraz przedstawicielami społeczności lokalnej.

Podrozdział 5.2
Realizacja celów strategicznych na lata 2010-2011

Podrozdział ten to harmonogram działań gminy stworzony przez zespół w odpowiedzi na aktualne potrzeby wybrane jako priorytetowe do realizacji w latach 2010-2011.
Pracując z konsultantem regionalnym, lokalnymi usługodawcami oraz przedstawicielami społeczności lokalnej dokonano analizy zapisów strategii w obrębie celów, ich stopnia realizacji i zamierzeń, sformułowano poniższy harmonogram

Cel strategiczny Nr 1 Aktywizacja osób bezrobotnych oraz minimalizowanie skutków bezrobocia
Działania/ zadania Odpowiedzialni za realizację
1.1.1 Szkolenie dla osób bezrobotnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

1.2.1 Promocja samozatrudnienia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
1.3.3 Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywizacji długotrwale bezrobotnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
1.3.5 Zwiększenie liczby ofert prac ze środków publicznych UG w Zbójnej/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
1.4.2 Wprowadzanie instrumentów aktywnej integracji (np. ze środków UE) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
1.5.1 Organizacja i finansowanie dożywiania w trakcie nauki w szkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Cel strategiczny Nr 2 Ograniczanie patologii społecznych
2.1.2 Pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2.2.2 Propagowanie zdrowego stylu życia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2.4.3 Organizowanie doraźnych form opieki Ośrodek Zdrowia w Zbójnej ,Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.4.5 Organizowanie grup wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2.5.4 Edukacja dzieci i młodzieży na temat niepełnosprawności integracji osób niepełnosprawnych szkoły podstawowe i gimnazjum
2.6.4 Edukacja prozdrowotna
Ośrodek Zdrowia w Zbójnej/szkoły
Cel strategiczny Nr 3 Zwiększenie oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży
3.1.1 Organizacja i prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej
OSP Zbójna
3.1.2 Organizacja i prowadzenie świetlic integracyjnych Szkoły podstawowe
3.1.4 Prowadzenie klubów sportowych Urząd Gminy w Zbójnej/szkoły podstawowe/gimnazjum/OSP
3.1.6 Wsparcie powstawania obiektów sportowo – rekreacyjnych (przystani wodnych, boisk itp.) Urząd Gminy w Zbójnej,
Cel strategiczny Nr 4 Rozwój aktywności społecznej mieszkańców gminy
4.1.1 Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury
4.1.4 Przygotowanie i zagospodarowanie parku z placem zabaw w Zbójnej Urząd Gminy w Zbójnej,
4.2.3 Stworzenie systemu opieki nad starszymi i przewlekle chorymi mieszkańcami GOPS w Zbójnej/ Ośrodek Zdrowia
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2010 09:48
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1068 razy