BIP Gminy Zbójna

X/ 56/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 marca 2004 roku
w sprawie: kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego Gminy Zbójna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. E, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586/ uchwala się co następuje:
§ 1. Przystąpienie do kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego Gminy Zbójna w 2004 roku.
§ 2. Środki na realizację inwestycji o nazwie “Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Zbójna” pochodzą z budżetu gminy z przewidywanych oszczędności z wydatków na zakup energii elektrycznej.
§ 3. W wydatkach budżetu gminy na lata następne pozycja oświetlenia drogowego planowana będzie na poziomie roku 2003 powiększona o wzrost cen energii elektrycznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:46
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 673 razy