BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIV/118/10

z dnia: 25 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu Związku
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu Związku

Na podstawie art. 67 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 2 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr XV/80/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu Związku wprowadza się następującą zmianę:
- Statut Związku Gmin „PISA-NAREW” stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtow Gminy Zbójna.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Jan Gawrych


Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/118/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 25 marca 2010 r.STATUT ZWIĄZKU GMIN „PISA-NAREW”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa związku brzmi: Związek Gmin „Pisa-Narew”, w dalszej treści zwany Związkiem.

§ 2. 1. Członkami Związku są:

1) Gmina Pisz,

2) Gmina Nowogród,

3) Gmina Zbójna,

4) Miasto Ostrołęka.

2. Do Związku mogą przystąpić inne gminy na zasadach określonych w części VII niniejszego statutu.


§ 3. Czas trwania Związku jest nieokreślony.

§ 4. Siedzibą Związku jest miasto Pisz.

§ 5. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 6. Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów oraz wojewody właściwego ze względu na siedzibę władz Związku, a w zakresie gospodarki finansowej – Regionalnej Izbie Obrachunkowej właściwej ze względu na siedzibę władz Związku.


Rozdział II
ZADANIA ZWIĄZKU

§ 7. 1. Przedmiotem działania Związku jest realizacja zadań publicznych na terenach wzdłuż biegu rzek Pisy (od 0,00 km do 26,00 km i od 68,90 km do 80,40 km) i Narwi (od 180,00 km do 147,00 km), w granicach gmin tworzących Związek:
1) rozwój i zarządzanie infrastrukturą turystyczną i żeglugową na rzekach Pisie i Narwi,
2) rozwój kultury fizycznej i turystyki, w tym urządzeń sportowych i turystycznych, w granicach gmin tworzących Związek,
3) tworzenie produktu turystycznego PISA-NAREW i zarządzanie marką tego produktu
4) pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury turystycznej i żeglugowej, kultury fizycznej i turystyki,
5) opracowywanie dokumentacji, projektów i wniosków do pozyskiwania przez Związek środków zewnętrznych,
6) opracowywanie dokumentacji, projektów i wniosków do samodzielnego pozyskiwania przez gminy środków zewnętrznych,
7) budowa partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego,
8) pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych budową obiektów związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i żeglugowej, kultury fizycznej i turystyki,
9) współdziałanie z innymi związkami międzygminnymi, gminami, władzami wojewódzkimi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Związku,
10) prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej społeczności lokalnej,
11) promowanie Związku.

2. Na zgodny wniosek gmin – członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1541 z późn. zm.), mogą być przez Związek przyjęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy.

3. Zadania, o których mowa wyżej Związek wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 8. Związek realizuje zadania publiczne, określone statutem i przyjęte do realizacji uchwałą Zgromadzenia Związku, w formach przewidzianych prawem, a w szczególności poprzez tworzenie własnych jednostek organizacyjnych, przystępowanie do podmiotów już istniejących, zawieranie umów z innymi podmiotami, współpracę ze związkami międzygminnymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i współpracę zagraniczną.

§ 9. 1. Związek reprezentuje interesy gmin – członków Związku, w zakresie objętym jego przedmiotem działania, wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotów spoza Związku.

2. Jeżeli wykonywanie zadań Związku związane jest ze stanowieniem prawa miejscowego na podstawie upoważnień ustawowych, obowiązywanie uchwały Zgromadzenia Związku na terenie gmin – członków Związku, wymaga podjęcia uchwały takiej samej treści przez radę każdej z gmin.


Rozdział III
ORGANIZACJA ZWIĄZKU

§ 10. 1. Organami Związku są:

1) Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem”,

2) Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem”.

2. Zgromadzenie może powoływać stałe (w tym komisję budżetową) i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

3. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i jednostek organizacyjnych Związku, poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną.

§ 11. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

§ 12. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci gmin i miast będących członkami Związku oraz po jednej osobie wytypowanej przez rady gmin.

2. Na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta), rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta, zastępcy burmistrza, zastępcy prezydenta lub radnemu.

§ 13. 1. Odwołanie przedstawicieli gmin – członków Związku w Zgromadzeniu następuje w takim samym trybie jak ich powołanie.

2. Po upływie kadencji rady gminy, wygaśnięciu mandatu radnego, odwołaniu przez gminę jej przedstawiciela ze Zgromadzenia, pełni on w Zgromadzeniu swoje obowiązki aż do powołania w jego miejsce innej osoby.

§ 14. Wystąpienie Gminy ze Związku powoduje z dniem tego wystąpienia pozbawienie jego przedstawicieli wszystkich funkcji pełnionych w organach Związku.

§ 15. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia, zwanego dalej „Przewodniczącym”, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym”.

2. Funkcji określonej w ust. 1 nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

3. Przewodniczącym Zgromadzenia jest w każdym roku kalendarzowym przedstawiciel innej gminy wybrany uchwałą Zgromadzenia:
1) w roku 2010 przedstawiciel Gminy Pisz,
2) w roku 2011 przedstawiciel Miasta Ostrołęki,
3) w pozostałych latach kolejno przedstawiciele pozostałych gmin – członków Związku.


§ 16. 1. Szczegółowe zasady działania Zgromadzenia określa regulamin Zgromadzenia.

2. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Przedstawicieli Gmin zawiadamia się pisemnie o posiedzeniu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni, dołączając niezbędne materiały drukowane.

3. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.


§ 17. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.


§ 18. 1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

3. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.


§ 19. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:
1) zatwierdzanie statutu Związku, po przyjęciu go przez rady zainteresowanych gmin,
2) uchwalanie dokumentów programowych wskazujących kierunki działania Związku,
3) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Związku, ustalenie wysokości i terminów
wpłacania składek członkowskich oraz majątku przejmowanego w celu wykonywania zadań od gmin – członków Związku,

4) powołanie i odwołanie Zarządu,

5) podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu,

6) uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu,

7) kontrolowanie i nadzorowanie pracy Zarządu,

8) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,

9) podejmowanie uchwał w sprawach zasad zarządzania majątkiem Związku, w tym:

a) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

b) określanie wysokości sum, do których Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

c) tworzenie, przystępowanie, przekształcanie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Związku, w tym spółek i wyposażanie ich w majątek oraz zasad obejmowania, cofania i zbywania akcji i udziałów w spółkach,

d) uchwał w sprawach emisji obligacji,

e) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym,

f) w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

g) w sprawach zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, których wartość przekracza granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie,

10) uchwalanie statutów i regulaminów organizacyjnych Związku,

11) realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zlecanych Związkowi przez administrację rządową,

12) powołanie Komisji Rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,

13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia przez Związek zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych z nią porozumień,

14) ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych jego statutem,

15) w zakresie zadań zleconych Związkowi wykonywanie kompetencji przysługujących radzie gminy.


§ 20. 1. Organem wykonawczym Związku jest jego Zarząd.

2. Zarząd wykonuje swoje obowiązki bez wynagrodzenia.


§ 21. 1. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie, spośród jego członków.

2. Zarząd jest dwuosobowy – w składzie: Przewodniczący i Członek Zarządu.

3. Przewodniczący Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.

4. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Zgromadzenia lub wyboru przez Zgromadzenie i upływa z dniem upływu kadencji Zgromadzenia.


§ 22. 1. Zadaniem Zarządu jest bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania jego zadań określonych statutem, w tym wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.

2. W realizacji zadań Związku Zarząd podlega Zgromadzeniu.

3. Do zadań Zarządu należy bieżące zarządzanie majątkiem Związku, zawieranie umów w granicach jego umocowania i reprezentowanie Związku w stosunkach zewnętrznych, a w szczególności:

1) przygotowanie danych i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, jak również projektów uchwał Zgromadzenia (w tym planu finansowego) i ich wykonywanie,

2) składanie Zgromadzeniu okresowych sprawozdań,

3) gospodarowanie mieniem Związku w zakresie i na zasadach określonych przez Zgromadzenie,

4) prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


4. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa regulamin pracy zatwierdzony przez Zgromadzenie.

§ 23. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu.

§ 24. 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Projektu Pisa-Narew, zwanego dalej „Biurem”.

2. Organizację Biura określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie.


§ 25. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Zarządu i Biura,

2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku,

3) reprezentowanie Związku na zewnątrz,

4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku oraz pracownikami Biura,

5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przekazanych przez gminy Związkowi.

2. Swoje uprawnienia Przewodniczący Zarządu łączy z uprawnieniami kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu m. in. postanowień Kodeksu Pracy.Rozdział IV
KOMISJA REWIZYJNA

§ 26. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych spośród członków Zgromadzenia nie pełniących funkcji w Zarządzie ani funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 27. Do zadań Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisją, należy:

1) przeprowadzanie kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,

2) opiniowanie wykonania budżetu,

3) sporządzanie wniosku do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium.


§ 28. 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością oddanych głosów.

2. Protokoły, wnioski i opinie Komisji wymagają formy pisemnej i podpisania przez Przewodniczącego Komisji, a w przypadku gdy nie uczestniczy on w obradach przez wyznaczonego przez Komisję jej członka.


Rozdział V
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 29. 1. Związek dysponuje wyodrębnionymi składnikami majątku komunalnego.

2. Majątek Związku stanowi własność i inne prawa majątkowe niezbędne Związkowi dla realizacji jego zadań statutowych określonych w § 7 niniejszego Statutu, w szczególności zaś niepodzielne składniki mienia komunalnego służące realizacji zadań na rzecz więcej niż jednej gminy, przekazane przez gminy oraz mienie wypracowane przez Związek w toku jego działalności.

3. Poza składnikami mienia opisanymi w ust. 2 majątek Związku stanowią:

1) składka członkowska członków Związku,

2) dochody z majątku Związku,

3) dochody z udziałów Związku w spółkach i innych podmiotach gospodarczych, w których Związek uczestniczy,

4) dochody z działalności gospodarczej Związku,

5) subwencje,

6) dotacje,

7) zapisy,

8) darowizny,

9) pozostałe dochody.

4. Wysokość składki członkowskiej określa Zgromadzenie w drodze uchwały.

5. Płatność składek członkowskich gmin na rzecz Związku dokonywana jest kwartalnie w czterech równych ratach.

6. W sprawach wpłat gmin członków Związku na inwestycje Związku zawierane będą odrębne umowy i porozumienia.


§ 30. Związek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów regulujących gospodarkę finansową gmin.


§ 31. 1. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 majątkiem Związku gospodaruje Zarząd.


§ 32. 1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają Przewodniczący Zarządu i Członek Zarządu wspólnie.

2. Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku.

4. Główny księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz regionalną izbę obrachunkową.


§ 33. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach i w granicach przewidzianych dla samorządu gminnego.


Rozdział VI
ZASADY ROZLICZEŃ MAJĄTKOWYCH I UDZIAŁÓW W KOSZTACH WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI

§ 34. 1. Majątek Związku służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin członków Związku. Szczególnym zadaniem Związku jest dbanie o trwałość i sprawność swego majątku oraz prowadzenie działalności w granicach uzasadnionych kosztów i nakładów.

2. Każdej z gmin – członków Związku, Związek zapewnia obsługę potrzeb jej mieszkańców na zasadach równych z prawami innych gmin z tytułu członkostwa w Związku.

3. Każda z gmin – członek Związku – jest uprawniona do korzystania z obiektów i urządzeń Związku na równych prawach w zakresie swojego w nim członkostwa.


§ 35. Zgromadzenie Związku określa, w drodze uchwały, zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku w przypadkach spornych oraz zasady korzystania z nich przez inne podmioty spoza Związku.

§ 36. 1. Koszty i nakłady pozostające w związku z obiektami i urządzeniami Związku oraz z robotami, usługami, badaniami pokrywa w całości ta gmina – członek Związku, która w całości z nich korzysta.

2. Gdy z tych samych obiektów, urządzeń, robót lub usług Związku albo finansowanych przez nich badań korzysta równocześnie więcej niż jedna gmina, wówczas koszty związane z tymi obiektami, urządzeniami, robotami, usługami lub badaniami korzystające z nich gminy pokrywają proporcjonalnie do stopnia, w jakim korzystają z nich poszczególne gminy (np. proporcjonalnie do liczby ludności). Kryterium to stanowi także podstawę do podziału kosztów ogólnych przypadających na daną gminę – członka Związku. Zgromadzenie może w uzasadnionych przypadkach przyjąć inne kryterium niż opisane powyżej lub określić kryterium dodatkowe.

3. Jeżeli Związek prowadzi działalność gospodarczą i pokrywa koszty przychodami z tej działalności, to przyjęte w ust. 1 i 2 kryteria stanowią podstawę podziału nadwyżki przychodów nad kosztami między gminy – członków Związku, a także podstawę pokrywania przez te gminy ewentualnych strat związanych z powyższą działalnością.


§ 37. Jeżeli działalność gospodarcza dotycząca danej dziedziny zadań publicznych Związku, określonej statutem, prowadzona będzie przez podmiot gospodarczy utworzony przez Związek, podział osiąganych z niej zysków i udział w pokrywaniu ewentualnych strat wynikać będzie z zasad określonych dla danego podmiotu gospodarczego.

§ 38. 1. Niepodzielne składniki majątkowe Związku pozostają w nim w przypadku wystąpienia członka ze Związku – jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz swoich pozostałych członków.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.


Rozdział VII
PRZYSTĘPOWANIE I WYSTĘPOWANIE CZŁONKÓW ZE ZWIĄZKU

§ 39. 1. Zmiany w składzie członkowskim Związku stanowią zmianę statutu.

2. Uchwałę o przyjęciu nowego członka Związku podejmuje Zgromadzenie.

3. Przystąpienie gminy do Związku jest dobrowolne i wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu i uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku oraz podjęcia stosownych uchwał przez rady gmin członków Związku.


§ 40. Członkom Związku przysługują następujące prawa:

1) prawo udziału w Zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela, w tym czynne i bierne prawo wyboru organów Związku,

2) branie udziału w pracach Związku, w tym podejmowanie inicjatyw i zgłaszanie wniosków oraz projektów uchwał,

3) korzystanie z mienia Związku i usług świadczonych przez Związek.


§ 41. Członkowie Związku zobowiązani są do:

1) przestrzegania uchwał Zgromadzenia, postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów Związku,

2) udziału w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli,

3) wykonywania zobowiązań na rzecz Związku.


§ 42. 1. Wystąpienie ze Związku wymaga:

a) wypowiedzenia członkostwa w Związku przez gminę występującą w formie uchwały jej rady,

b) zawarcia ze Związkiem zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia porozumienia, o którym mowa w ust. 2,

c) podjęcia stosownych uchwał przez rady gmin członków Związku oraz przez Zgromadzenie.

2. Wypowiedzenie jest skuteczne z dniem zawarcia przez gminę występującą ze Związku porozumienia zawierającego rozliczenie majątkowe, a w nim: kosztów, nakładów, dochodów, zobowiązań, kwestii kontynuacji i realizacji programów na terenie gminy występującej, korzystania z obiektów i urządzeń pozostających w Związku oraz praw majątkowych, w tym udziałów w spółkach należących do Związku, przy zastosowaniu kryteriów opisanych w ust. 3.

3. Dla rozliczenia praw majątkowych innych, niż wymienione w ust. 2 (w tym innych udziałów Związku w spółkach) stosuje się zasady opisane w § 37.


Rozdział VIII
LIKWIDACJA ZWIĄZKU

§ 43. Likwidacja Związku następuje na skutek zmniejszenia liczby członków do jednej gminy lub podjęcia uchwały Zgromadzenia o rozwiązaniu Związku zatwierdzonej przez większość gmin członkowskich w formie uchwał ich rad.

§ 44. 1. W przypadku likwidacji Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną, której zadaniem jest przygotowanie programu likwidacji, a w tym projektu zaspokojenia zobowiązań wierzycieli Związku, zasady rozliczenia kosztów, nakładów i zysków oraz korzystania z obiektów i urządzeń należących do Związku a także podziału majątku Związku pozostałego po zaspokojeniu jego wierzycieli.

2. Program likwidacji, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje Zgromadzenie, a jego wykonanie należy do Zarządu.


Rozdział IX
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 45. 1. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2. Statut Związku podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2010 09:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 515 razy