BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIII/114/10

z dnia: 24 lutego 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pianki na działce Nr 111/7, będącą własnością komunalną Gminy Zbójna sprzedawanej na cele mieszkaniowe.
UCHWAŁA NR XXIII/114/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pianki na działce Nr 111/7, będącą własnością komunalną Gminy Zbójna sprzedawanej na cele mieszkaniowe.
Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 30 % bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 72 m2, położonej we wsi Pianki na działce Nr 111/7, o powierzchni 0,1111 ha, będącej własnością komunalną Gminy Zbójna, zapisanej w Księdze Wieczystej KW. LM1L00005107/5 sprzedawanej na cele mieszkaniowe, w trybie bezprzetargowym, dla najemcy budynku mieszkalnego - Haliny Nowak, zam. Pianki Nr 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2010 09:06
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 513 razy