BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIII/111/10

z dnia: 24 lutego 2010 r.
w sprawie: realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
UCHWAŁA NR XXIII/111/10
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 24 lutego 2010 r.


w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art.110 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241) i uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Zbójna realizacje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i przeznacza na realizację tegoż projektu w 2010 r. środki finansowe jako wkład własny w wysokości 9898,00 zł.
§ 2. .W celu realizacji projektu w imieniu Gminy Zbójna działania będzie podejmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2010 09:01
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 511 razy