BIP Gminy Zbójna

Uchwała Nr XXIII/110/10

z dnia: 24 lutego 2010 r.
w sprawie: realizacji i finansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Uchwała Nr XXIII/110/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie realizacji i finansowania wspólnego projektu w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2, pkt. 9 lit. „i”,pkt 12 oraz pkt 15, w zw. z art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157 poz. 1241) oraz art.94, art. 221 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ oraz art. 5, ust 3 i 4, art 11 ust 1, pkt 1 oraz art. 16 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. Kontynuować w latach 2010-2015 realizację w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zwanego dalej „Programem” wspólnie z Lokalną Grupą Działania Fundacją „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową nr 6933-UM1000011/09 z dnia 08.06.2009r., podpisaną przez Fundację z Urzędem Marszałkowskim. Instytucją wdrażającą działanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

§ 2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w § 1, Gmina Zbójna w latach 2010-2015 zarezerwuje w swoich budżetach i zobowiązuje się corocznie udzielić Fundacji dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.
2. Rada Gminy Zbójna corocznie w uchwale budżetowej ustali limit poręczeń w ramach którego, Wójt gminy udzieli poręczenia na zaciągnięcie przez Fundację kredytu na realizację działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” w latach 2010-2015, w wybranym Banku.
3. Harmonogram płatności i wysokości dotacji oraz harmonogram udzielania i wysokości poręczeń określony został w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Jan Gawrych

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXIII/110/10 Rady Gminy Zbójna
z dnia 24 lutego2010 rokuL.p Gmina Harmonogram płatności i wysokości dotacji w złotych Razem (kolumna 3+8)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1. Gmina Zbójna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 15 000,00
Razem dotacje 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 15 000,00


L.p Gmina Harmonogram udzielania i wysokości poręczeń w złotych
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 4 5 6 7 8 9
1. Gmina Zbójna 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 11 000,00
Razem poręczenia 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 11 000,00

Uwaga! Okres udzielonego poręczenia w danym roku budżetowym nie może być dłuższy niż do 30 czerwca roku następnego.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2010 09:00
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 426 razy