BIP Gminy Zbójna

NR XXII/108/09

z dnia: 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania budowy schroniska dla zwierząt.UCHWAŁA NRXXII/108/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania budowy schroniska dla zwierząt.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić do realizacji zadania polegającego na budowie schroniska dla zwierząt w Nowogrodzie.
§ 2. Gmina Zbójna zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie gminy na 2010 r. środki i udzielić pomocy finansowej Gminie Nowogród w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania wymienionego w § 1.
§ 3. Udzielenie pomocy wymienionej w § 2 uchwały następuje celem realizacji zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2010 08:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 484 razy