BIP Gminy Zbójna

X/54/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 marca 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listpoada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Nr 19, poz. 177/ uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 11 178,00 zł
2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 264 183,00 zł
3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11 178,00 zł
4) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 264 183,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 8 326 929,00 zł
Plan wydatków ogółem wynosi 7 239 216,00 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesienu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr X/54/04 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2004 roku
Dochody - zwiększenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
751 75101 2010 60
900 90015 2010 11.118
Ogółem 11.178

Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
758 75801 2920 264.183
Ogółem 264.183

Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
751 75101 4210 60
900 90015 4260
4270 8.618
2.500
Ogółem 11.178

Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
801 80101 1010
4110
4120 150.000
26.383
3.600
801 80110 4010
4110
4120 70.000
12.500
1.700
Ogółem 264.183

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr X/54/04 Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 marca 2004 roku


Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75023 4440 564
754 75405 4210 1.500
801 80104 4440 119
801 80110 4440 375
854 85401 4440 1.078
Ogółem 3.636


Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
754 75412 4210
4440 1.500
11
801 80101 4410
4440 1.775
97
801 80113 4440 179
851 85154 4440 7
852 85219 4440 46
900 90003 4440 7
900 90095 4440 14
Ogółem 3.636
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:46
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 633 razy