BIP Gminy Zbójna

NR XXI/104/09

z dnia: 6 listopada 2009 roku
w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2009 – 2013


UCHWAŁA NR XXI/104/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 6 listopada 2009 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2009 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 214, poz. 1806, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zbójna na lata 2009-2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc uchwała Nr X/55/08 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2008-2011.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik do uchwały
Nr XXI/104/09 Rady Gminy Zbójna
z dnia 6 listopada 2009 roku
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ZBÓJNA NA LATA 2009-2013

L.p.

Nazwa zadania
i źródła finansowania
Klasyfikacja budżetowa
Łączne koszty zadania Poniesione nakłady do końca
2008 roku Finansowanie w latach
2009 2010 2011 2012 2013

1. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna (Poredy, Siwiki, Piasutno-Żelazne, Dobrylas, Pianki, Kuzie)
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
4 785 730,00
45.659,20
106 683,00
4 633 387,80
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdz. 01010 4 785 730,00
45.659,20 106 683,00 4 633 387,80
§ 6050 883 979,74 45 659,20 56 683,00 781 637,54
§ 6059 972 438,26 38 000,00 934 438,26
§ 6058 2917 312,00 0,00 2917 312,00
§ 6110 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
2. Wodociągowanie wsi Laski
Źródła finansowania ogółem Dział 010 876 125,00 28 125,00 38 000,00 810 000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozdz. 01010
§6050
$6059
$6058
876 125,00
66 125,00
324 000,00
486 000,00 28 125,00
28 125,00
38 000,00
38 000,00 810 000,00
0,00
324 000,00
486 000,00

3. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
900.000,00
0
65.000,00
80 000,00
755 000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu U.E. RPO Rozdz. 01010
§6050
§6059
§6058
900.000,00

65 000,00
80.000,00
755.000,00

0 65.000,00

65 000,00
80 000,00


80.000,00
755.000,00755.000,00

4.
Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobrylas, Zbójna i Kuzie Dz.010 1 995.100,00 0,00 675 100,00 548 689,00 771 311,00
1. 1.Wybudowanie ciągów pieszych i parkingów, wykonanie zejść do przystani wodnej w Dobrymlesie
2. -środki własne
3. - środki z budżetu Unii Europejskiej PROW Rozdz.01041
$6050
§6059
§6058
700.000,00
50 000,00
250.410,00
399.590,00 0,00 50 000,00
50 000,00
200 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00 450 000,00

0,00
150.410,00
299 590,00
2.Centrum parkowe w Zbójnej
4. - środki własne
5. - środki z budżetu Unii Europejskiej PROW Rozdz.01041
§6059
§6058 720.000,00
277.377,00
442.623,00 0,00 50 000,00
50 000,00
348 689,00
127 377,00
221.312,00 321 311,00
100 000,00

221 311,00
3.”Zagospodarowanie centrum wsi Kuzie-miejsca spotkań ntegracyjnych”
- środki własne
- środki z budżetu UE PROW Rozdz.01041
§6059
§6058 575.100,00
221 568,00
353 532,00 0,00 575.100,00
221 568,00
353 532,00

5. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
2 200.000,00
0
50.000,00
1 000.000,00
500.000,00
650 000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
Rozdz. 60016
§6050
2 200.000,00
2 200 000,00
0 50.000,00
50.000,00
1 000.000,00
1 000.000,00
500 000,00
500.000,00
650 000,00
650 000,00
6. Przebudowa drogi gminnej Laski- Osowiec
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1 173 610,00 16.459,00
1 157 151,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu państwa Rozdz. 6001
§6050
§6050 1 173 610,00
598 360,00
575 250,00 16.459,00
16.459,00
0,00 1 157 151,00
581 901,00
575 250 ,00
7. Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka
Źródła finansowania ogółem Dział 600 1 314.962,00 26.125,00 1 288 837,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy Rozdz. 60016
§6050
1 314.962,00
1314 962,00 26.125,00
26.125,00 1288 837,00
1288 837,00

8.
Przebudowa drogi
Popiołki-Gawrychy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600 1 100.000,00
5.200,00
30.000,00
1 064.800,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej RPO Woj.Podl. Rozdz. 60016
§6050
§6059
§6058
1 100.000,00
5200,00
421.767,00
673.033,00 5.200,00
5 200,00 30.000,00

30.000,00 1 064.800,00

391.767,00
673.033,00

9. Przebudowa drogi gminnej
Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I) Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II)
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600 3 549.685,00
51.620,00
1 250,00
1747.783,00

1749.032,00

w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu państwa Rozdz. 60016
§6050

§6050 3 549.685,00
1 801.278,00

1 748.407,00 51.620,00
51.620,00 1 250,00
1 250,00
1 747.783,00
873 892,00

873 891,00
1749.032,00
874 516,00

874 516,00


10. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
500.000,00
0
0
500.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 6059
§ 6058
§ 6059 500.000,00
75.000,00
375.000,00
50.000,00 0 0 500.000,00
75.000,00
375.000,00
50.000,00Modernizacja drogi w miejscowości Dobrylas
źródła finansowania ogółem
Dz. 600
500.000,00
0
21 960,00
478 040,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
Rozdz.60016
§ 6050
500.000,00
500 000,00 0 21 960,00
21 960,00
478 040,00
478 040,00

11. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widoko-wych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3 000.000,00
9 760,00
24.650,00
165 590,00
1150 000,00
1650 000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

- Środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy)
Rozdz. 63095
§ 6050
§ 6059
§ 6058

§ 6059
3 000.000,00
104 410,00
145.590,00
2 250.000,00

500.000,00 9 760,00
9 760,00 24.650,00
24 650,00

165.590,00
70.000,00
95 590,00
1150 000,00


900.000,00

250.000,00 1650 000,00
0,00
50 000,00
1350 000,00

250 000,00
12.

Modernizacja budynków komunalnych
Źródła finasowania ogółem Dz. 700 544.989,00 0 0 0 544.989,00
Dom Nauczyciela w Zbójnej
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005

§ 6059
§ 6058 284.254,00

42.638,00
241.616,00
0 0 0 284.254,00

42.638,00
241.616,00

Dom Nauczyciela w Kuziach
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§ 6059
§ 6058 179.085,00
26.863,00
152.222,00 0 0 0 179.085,00
26.863,00
152.222,00
Budynek Przedszkola w Zbójnej
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz.70005
§6059

§ 6058 81.650,00
12.248,00

69.402,00 0 0 0 81.650,00
12.248,00

69.402,00

13

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa- lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” Dz.720 358 064,00 87 086,00 177 313,00 93 665,00
W tym;
środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- IV Oś RPO WP
Rozdz.72095
§ 6639
§ 6638 358 064,00
53 710,00
304 354,00 0,00 87 086,00
13 063,00
74 023,00 177 313,00
26 597,00
150 716,00 93 665,00
14 050,00
79 615,00

14.„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna”
Źródła finansowania ogółem Dz. 801 3 088.124,84 141.702,24 270 243,00 2 676 179,60 0
w tym:
1) Szkoła Podstawowa w Zbójnej (budynek przy ul.
.łomżyńskiej 9)
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdz. 80101
§6050
§6059

§6058

619.887,58
57.556,64
314.027,31

248.303,63

56.056,64
56.056,64 49.981,00
1 500,00
48.481,00

513 849,94
0,00
265 546,31
248 303,63 0

2) Szkoła Podstawowa w Kuziach

- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz.80101

§6050
§6059

§6058 1 255.641,68

42 027,78
645.163,58
568.450,32

40 527,78

40 527,78 117.982,00
1 500,00
116.482,00

1 097 131,90
0,00
528 681,58
568 450,32 0
3) Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80101

§6050
§6059

§6058 725.968,61

24.302,90
350 082,86
351.582,85 22 802,90

22 802,90 54 276,00
1 500,00
52 776,00
648 889,71
0,00
297 306,86
351 582,85 0
4) Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-RPO Rozdz. 80110
§6050
§6059
§6058
486 626,97
23 814,92
230 656,03
232.156,02 22 314,92
22.314,92 48 004,00
1 500,00
46.504,00

416 308,05
0,00
184 152,03
232 156,02 0
15. Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
Źródła finansowania ogółem

Dz. 851

400.000,00

0

20.000,00

180.000,00

200.000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 85195
§ 6059
§ 6058
400.000,00
100.000,00
300.000,00 0 20.000,00
20.000,00 180.000,00
30.000,00
150.000,00 200.000,00
50.000,00
150.000,00
16. „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-20013 Dz. 900 548 629,35 0 0 329 177,61 219 451,74
-środki własne z budżetu gminy
Rozdz. 90002
§ 6619 548 629,35
548 629,35 0 0 329 177,61
329 177,61 219 451,74
219 451,74
17. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK )
Źródła finansowania
Dz. 921
2 200 000,00
0
65.000,00
30 000,00
700.000,00
755 000,00
650 000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 6059
$ 6060
§ 6058
§ 6059
2 200.000,00
155 000,00
45 000,00
1 650.000,00
350.000,00 0 65.000,00
20.000,00
45 000,00 30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00 700 000,00
50 000,00
0,00
500.000,00
150.000,00 755 000,00
5 000,00

650 000,00
100 000,00 650 000,00
50 000,00

500 000,00
100 000,00
18.


1. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kuziach Dz. 921 196 628,15 136 819,15 59 809,00 0,00 0,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy 92109
§ 6050 196 628,15
196 628,15 136 819,15
136 819,15 59 809,00
59 809,00 0,00 0,00
19. Modernizacja stadionu
w Zbójnej
-Źródła finansowania
Dz. 926
650.013,78
50.013,78
0
0
30.000,00
285 000,00
285 000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92601
§ 6050
§ 6059
§ 6058
§ 6059
650.013,78
50.013,78
50 000,00
450.000,00
100.000,00
50.013,78
50.013,78
0,00
0,00
0,00 0 0 30.000,00

30.000,00
0,00
0,00
285 000,00

10 000,000
225 000,00
50 000,00
285 000,00

10 000,000
225 000,00
50 000,00

2. O g ó ł e m 29 881 661,12 511 483,37 3 960 769,00 13442 920,01 7691 448,74 3340 000,00 935 000,00


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 kwi 2010 14:43
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 702 razy